De PINOCCIO mentaliteit....

Liegen en bedriegen lijkt tegenwoordig anno 2023 gewoon mentaliteit geworden. Onze maatschappij en cultuur zwemmen in een zee van leugens en oplichterij. Zelfs de regenboogvlag is gepikt door de LHTB gemeenschap. De regenboog met 7 betekenisvolle kleuren is het verbond van GOD met Noach na de vloed ! 
Dubble dutch worden
Nederlanders in het V.K. genoemd. Een groot gedeelte van ons volk is niet wakker maar dubbelhartig en dubble minded . Zonder GOD en door de leugenachtige media, de wereld en de politiek zijn vele mensen niet helder maar troebel soms verward in hun denken geworden.. Wereldwijd vragen we ons tegenwoordig tevens af ... worden we door een groepje hersenloze criminele multimiljonairs geregeerd ? Zijn we op weg naar een narcistische DEMONcratie geregeerd door het vierde technische BEEST (Dan.7 ) ? Het onnatuurlijke en onmenselijke wordt immers overal om ons heen gepropageerd. Zijn sommige mensen in de wereld wakkerder dan in de kerken ? Hoe zit dat in de kerk met ,,de gelovigen "? Gaan ze teveel mee met de wereld of leven ze in hun eigen bubbel? ? Hebben ze wel een gezond beeld van wie GOD werkelijk is en wat er  zich achter de schermen afspeelt ?

Sommige westerse grote kerken zijn commerciële bedrijven geworden. Soms lijkt het zelfs op een circus ! JEZUS staat buiten en klopt net als in.Op.3:20 in de Laodicea gemeente. En vele mensen vinden het nog leuk ook op die brede weg van het verderf,  terwijl ze ernstig misleid of zelfs misvormd worden.
ER IS GEEN VREZE DES HEEREN !!! ER IS GEEN ONTZAG VOOR HET WOORD VAN GOD ..
Door de verantwoordelijke ,,voorgangers" wordt met  de meest heilige dingen van de Heilige Geest gewoon gespeeld o.a. door onheilige manieren en vleselijke, niet geheiligde patronen. Soms duidelijk, soms niet. Soms bewust, soms niet. Zijn dit moderne zakelijke huurlingen ?  Wat als er geen waar en VOL evangelie meer gepreekt wordt maar slechts een half of vals evangelie? Zonder kruis, zonder wedergeboorte, zonder berouw en waarachtige bekering.  Of soms een valse christus ? Gekopieerd gedrag en winstbejag met slechts emotioneel geslijm en opzweperij ? Dan is de aanbidding vals vuur. Zo blijven mensen slaven en veranderen ze niet. Het kruis staat niet centraal in hun leven als een weg van verandering naar het beeld van JEZUS. Dan heeft er geen echte bekering, geen echte wedergeboorte en verandering plaatsgevonden. Dan is het NEP !  
GA UIT BABYLON, vertrek meteen !  Het kruis en de betekenis van wat JEZUS daar gedaan heeft is veel en veel te kostbaar en essentieel ! Het is het verschil tussen leven en dood, hemel of HEL ! Col.2:14,15.

                                                         

Paulus schrijft aan Timotheüs in 2Tim:3 dat er zware tijden zullen aanbreken vanwege de toestand van mensen; zelfzuchtigheid, geldgierigheid, roekeloosheid, verraderlijk, onhandelbaar, lasteraars en opgeblazenheid enz. zegt hij. Met meer liefde voor genot dan voor GOD.  Wees eerlijk ...westerse mensen zijn ook strontverwend ! Ja, ze houden wel van JEZUS maar het is Me, Myself, and I , het draait om hun ! . Een welvaartsevangelie glijdt er dan makkelijk in ....Als jij je portemonnee maar leegt.  Nederlanders zijn vrijgevig maar let alsjeblieft op waar je je geld aan geeft, waar je zaait en waar je kerkt. Als JEZUS de gelijkenis van het onkruid, en het koren vertelt in Math.13 dan geeft HIJ aan dat het onkruid met vuur verbrand zal worden. Wees dus niet naïef, (zoals ik vroeger) want zelfs in de kerken lopen ook mensen rond die gewoon niet deugen. Aan de buitenkant zie je het echt niet. Het onkruid, het slechte zaad wat gezaaid is door de duivel, groeit gelijk op met het koren maar de engelen maaien het pas aan het eind van de tijd !. De tekst in 2Tim.:3  gaat verder; Als mensen hun denken verdorven is zoals bij Jannes en Jambres (de tegenstanders van Mozes ) zal hun geloof de toets niet doorstaan en zij zullen het niet verder brengen. En vele duizenden kwamen om in de woestijn. Ook de misleiders ...misleiden en worden zelf misleid . Maar jij ? Jij wil toch leven ? Jij wil toch geen houten dode pop blijven ? Jij wil toch niet stilstaan ? Laat staan als een leugenaar of oplichter voor de troon staan ? De bokken worden uiteindelijk ook van de schapen gescheiden door JEZUS ! Alleen het koren zal gespaard blijven. Math.13: 41.42 De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen ! .Daar zal het zeer ellendig jammeren zijn en tandengeknars. Dit is de hel ... Hoe kan het dat er gelovigen zijn die het niet zo nauw nemen met de waarheid ? Zelfs helemaal geen liefde hebben voor de waarheid.?....  Zach.8:19 Hebt dan de waarheid en de vrede lief !
.

Aan de andere kant hoorde ik een jonge, zeer eigenwijze 
farizeeër/evangelist soms zo tekeer gaan op internet tegen alles wat Charismatisch is, dat ik denk ....? Hij gooit, strooit en smijt rond met het Woord van GOD. Tjonge, YESHUA koos toch eenvoudige vissers uit ? Heb je zelf niet veel te weinig ervaring uit de praktijk om anderen zo te veroordelen ? Een beetje te hoog in je bol ? Derek Prince afwijzen ? De Geestelijke gaven, wonderen en hemelse tongentaal wijs je zomaar af. Nee, dat bestaat niet meer, zeg je. Weet je dat ook de gaven van de Geest mensen het leven gered hebben ?  Ja,  er worden veel fouten gemaakt, ja, ik maak er ook  wel eens eentje.. maar BEKEREN en ONTZAG voor ZIJN WOORD hoort nummer 1 te staan. Je valt absoluut in de valstrikken van satan zonder echte bekering en  heiliging. Vermaning en correctie zou op z'n plaats zijn in vele kerken maar dan wel door ervaren gezaghebbende oudsten/ discipelen/leiders en niet door paar grote monden op hun You Tube kanaal. Iedereen maakt fouten ...  De beste ouders en opvoeders maken fouten. Laten we leren van onze fouten ! Schriftgeleerden kunnen op elke slak zout leggen en vrome muggenzifters zijn. GOD zei echt niet ;,, maak alle volkeren mijn schrift geleerden...pomp ze maar vol met kennis," NEE ! JEZUS trainde zijn leerlingen gezag te hebben. Hij trok dagelijks met ze op en leerde ze in de praktijk van alle dag. Mijn volk komt om door gebrek aan kennis. Teveel kennis maakt dus weer opgeblazen. Balans is dus heel belangrijk want  Praktijk is anders dan theorie. Waar is in hun de wijsheid van de ware Levende GOD van Israël, JHWH, YESHUA Ha Massjiach  ? Zijn ze nog te onvolwassen ? Hebben ze geen ontzag voor GODS Woord ? Waar is het ontzag voor de HEILIGE GEEST ? Waar de GEEST des HEEREN is DAAR is VRIJHEID !  Soms proef je echt VEEL te weinig liefde, rijpheid en vorming. Zure vruchten geven ze, soms oneetbaar. Lopen sommige jonge leiders niet veel  TE snel voor de HEER uit ? Ja, en dat kan dan flink fout gaan.. GOD wil toch allereerst Zijn Koninklijke werk IN ons binnenste doen ? Dat rijpen duurt nou eenmaal wel een aantal jaren .Wij worden geacht zorgvuldig en nauwkeurig te wandelen volgens het boek Deut. en ...elkanders voeten te wassen en elkaar te dienen.  Wat zegt het Woord hierover ?

2 Tim.3:5 zegt ,,Zij hebben een schijn van de godsvrucht maar hebben de kracht ervan verloochend", KEER u VAN HEN AF. 
Gal.6:7 Maak uzelf niets wijs: GOD laat niet met zich spotten. WAT iemand zaait zal hij ook oogsten.
Rom. 8 :29 en 12:2 zeggen het volgende; Wie GOD liefhebben die volgens zijn voornemen geroepenen zijn, heeft HIJ ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons.  
Deut.28 ; Zegen of vloek aan jou de keus !
Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid/denken en doen !

Wandelen in de wegen van de HEER (door levens en karakter lessen uit de praktijk) is heel wat anders dan alsmaar kennis vergaren.
THEY CAN TALK THE TALK BUT THEY CAN'T WALK THE WALKHet eerste gebod ; Heb GOD lief....Wie de waarheid en GODS WOORD  liefhebben, aanbidden GOD in waarheid en Geest ! Zij gaan op weg ,,van Egypte ( oude leven uit de slavernij  naar ,,het Beloofde" net als de Israëlieten )  Je stapt over naar het KONINKRIJK van JEZUS. Dit is  je nieuwe leven als nieuwe schepping . In een DTS bijbel training leer je het verschil tussen de natuurlijke, vleselijke en geestelijke christen. Je leert JEZUS te volgen op een praktische manier. Het geeft je sleutels om  geestelijk te groeien en  een overwinnaar te worden. Deze laatste, de geestelijke christen heeft geleerd de deur in zijn of haar leven geheel te sluiten voor satan en groeit naar volwassen worden. De gezonde geestelijke groei van een opnieuw geboren gelovige gaat van baby-peuter-kleuter-jongeling naar volwassene, zoals in het natuurlijke. Vallen en opstaan in een groei proces van gehoorzaamheid. De veranderingen door je bekering zijn dan te zien en te merken door je vruchten. Je gaat samen met de Heilige Geest door een vormingsproces en je karakter wordt vaak bijgesteld, tenzij jij dit niet toestaat. Sommige dingen duren langer vooral als je schade hebt opgelopen of genezing nodig hebt. Daarom hoor je elkaar te steunen in het lichaam van Christus. Daarom kom je samen. Weet je inmiddels ook dat er een oorlog gaande is ? Elke dag oefen je een soort koninklijke strijdersmentaliteit om stand te houden en te overwinnen. Dat heet op de smalle weg wandelen. JEZUS geeft ons gelukkig vele sleutels en door Zijn vreugde blijft jij in je kracht !KIES na je redding om JEZUS echt te volgen en het kruis centraal te houden in je leven. Anders mis je al je zegeningen !  Er zwerven veel gelovigen rond op de brede weg en ze zijn vaak zoutloos en krachteloos. Een beetje verloren horen niet echt bij een kudde. Zo wordt je een makkelijke prooi van de vijand die rondgaat als een briesende leeuw om je te verslinden. Lieve Broer of zus ...Keer je om nu het nog kan ! JEZUS leren kennen alleen als je Redder is niet genoeg !  Er valt zoveel meer te leren van JEZUS en wie HIJ is. GOD heeft zoveel meer voor Zijn kinderen. Hij is ook je Verlosser, Bevrijder, Geneesheer, Je Rabbi, Je Herder, Je Koning der Koningen, je Bruidegom en nog veel meer !

 De moderne zielse vleselijke circus kerk heeft een ,,Pinoccio cultuur" ( zo noem ik het maar). Deze is clownesk en dat is helaas erg aanlokkelijk voor veel jonge mensen. Het is een kerk zonder de VREZE des HEEREN , zonder ontzag voor de Schrift en zonder ontzag voor GOD. Het gaat meer om gevoel en beleving.  Eigenlijk gaan ze om het kruis heen en brengen zo  entertainment en een half evangelie. Zo leren bijv. nieuwgeboren baby gelovigen ( met alle respect) helemaal niet hun ,,luier-poepbroek" (hun rugzak met bagage) uit te doen. Soms kom je mensen tegen die na jaren nog steeds met een stinkende luier rondlopen ! Ze leren niks over gehoorzaamheid, bekering, reiniging en heiliging terwijl alles in de Bijbel hierover gaat. Ze hebben hun leven niet leren afstemmen op het Woord van GOD. Het Woord is niet meer puur zout. Hun bron is troebel geworden. Ze blijven het liefst spelen, willen geen verantwoordelijkheid dragen, laten zich niet opvoeden in de Koninkrijk principes en groeien niet op een gezonde manier. Een preekie, een koppie en een cakie en een paar liedjes zingen. Zeg nou eerlijk, je snapt toch wel dat dat niet de bedoeling is van je Hemelse Vader ?  Ja ! De leider / pastor, voorganger en oudsten hebben verantwoordelijkheid maar natuurlijk ben jij zelf ook verantwoordelijk ! Want hoe bouw  jij je huis/leven op het fundament JEZUS Christus ?  zegt GOD in 1 Cor.3:10 . Natuurlijk moet iedereen wel oppassen HOE hij bouwt op dat fundament. Welke kerk gemeenschap je kiest?  Of je wel of niet groeit en in de luiers blijft ?  Daar kies je zelf voor !  Je kunt niet elke dag leven van junkfood of een snelle pap- hap. Even snel een filmpje, nee zelf je BIJBEL lezen en ,,opeten" en rustig blijven herkauwen. Door je problemen heenkomen samen met GOD, Zijn Woord doen, samen met  je broeders en zusters maakt je sterk. Eerst heb je gezonde melk nodig en daarna rijk voedsel. Een goede bijbelleraar is schaars tegenwoordig maar noodzakelijk in je leven om GODS Woord te gaan snappen en het te verteren. Wat heb je nog meer nodig ? Begeleiding in discipel schap. Een echte herder en een Bijbelse kerk, een echt lichaam van Christus zijn goud waard. De grote Hap -snap -Snack kerk flirt openlijk met kinderlijk plezier en haar Pinoccio mentaliteit doet haar net als in het theater floreren als een kermis in de wereld. Je zal bedrogen uitkomen als je niet uit de ,,CIRCUSKERK" trekt.  
 
Je wil toch niet dat JEZUS de deur voor jou sluit ? Dat HIJ straks zegt tegen jou ; IK heb je niet gekend ?

FAKE IT TILL YOU MAKE IT roepen ze in de wereldse kunst en muziekwereld..(.Lucifer diende GOD in de troonzaal )
Performen kan Pinoccio wel ! Het is fake en die zogenaamde wereldse nep glorie, maakt diep ongelukkig. De vijand verslindt je dan geheel als een hele makkelijke prooi. In het verhaal van Pinoccio wil hij de waarheid gelukkig inzien en verlangt hij naar zijn vader. Verlang jij naar echtheid en eerlijk contact en liefde van  je Hemelse vader ? Pinoccio wordt door veel strijd van een houten pop een echt levend mannetje ! ( Een beeld van de wedergeboorte)  De waarheid maakt vrij zegt JEZUS. Wereldfaam is buitenkant en brengt je niks anders dan schade, leegte en duisternis. De verloren zoon komt thuis. Hij is de wereld spuugzat en keert terug naar zijn vader. Alles is hij kwijt. Misschien jij ook ? Heb jij je leven al helemaal overgeven aan degene, die aan het kruis voor jou stierf ? Heb je het nodig om je opnieuw toe te wijden ? Bekeer je dan grondig, reken af met alle leugens in je leven, geheel en al en zorg dat je totaal van HEM bent. Zoek eerst het KONINKRIJK VAN GOD EN ALLE DINGEN ZULLEN IN JE SCHOOT GEWORPEN WORDEN. Geen bastaard maar een echte zoon of dochter voor je Hemelse vader. HIJ wacht op je .. Ben jij al een ECHTE dochter /zoon van GOD ? Wissel dan al je verdriet, worstelingen en pijn in bij het KRUIS !

 


.   Onderscheiden van goed en kwaad doe je met het WOORD maar ook met de GEEST en ervaring. Je wandelt in gehoorzaamheid en in de waarheid. De doop in de Heilige GEEST kun je ontvangen na je bekering en je doop door onderdompeling. Wat zouden vele verschillende stromingen toch veel van elkaar kunnen leren in plaats van elkaar zo te bekritiseren en te beoordelen ! De Baptisten zijn een zegen voor de Evangelische en Pinkstergelovigen en omgekeerd. De Gereformeerden e.a. idem. Derek Prince preekt in oude preken over de ware en valse kerk. De huidige kerk die steeds meer lijkt op de hoer van Babylon dan op een reine en heilige bruid van Christus. Lieve broeder of zuster, zware tijden... zei Paulus... let dus op.. Waarom is er geen focus op het kruis ? Ons verootmoedigen en heiligen is de keus of blijven we liever lauw of laf ? Waar is je eerste liefde ? Dwaze maagden ....straks is het te laat...blijven jullie liever compromissen sluiten ?  Uhh willen jullie wel echt gehoorzaam zijn ? Je weet dat een leugenaar maar ook een lafaard niet bij JEZUS belandt. De hele Bijbel spreekt over bekering, reiniging, en heiliging. En alle Bijbelse feesten gaan hierover !  Wil je niet eeuwig spijt hebben ? Kies voor je eerste liefde en GA richting JEZUS op de smalle weg en... laat de brede achter je !

1 Thess. 4:7,8 en 1 Thess.4:6  GOD heeft ons niet geroepen tot onreinheid maar tot een leven in heiliging. Laat niemand over zijn of haar broeder heenlopen en hem bedriegen door zijn of haar handelwijze want de HEERE is een wreker van dit alles !
Daarom wie dit verwerpt, VERWERPT niet een mens, maar GOD, die ook Zijn HEILIGE Geest in ons heeft gegeven.
Jaagt de vrede na, de heiliging...Spreek waarheid onder elkander, oefen eerlijke en heilzame rechtspraak uit.. Heb de waarheid en de vrede lief  Zach. 8: 18,19 wie rein is wordt reiner, wie vuil is vuiler.Lees Hebr.12  Als je de smalle weg bewandelt ben je op weg naar de Hemelse stad, het  schitterende Hemelse Jeruzalem !
De hemelse stad boven op de berg Zion waar op het topje GOD woont en troont en regeert ! Oh, wat staat er voor schitterends te wachten
voor hen die de wedloop volmaken. Nee, niet als snelste, nee niet als slimste...zo'n soort wedstrijd is het niet. 
The Pilgrim's Progress is een prachtige film van een pelgrim die op de smalle weg wandelt. De testen en toetsen die hij onderweg 
ondergaat geven een kijkje in ons binnenste ... voor welke keuzes wij telkens komen te staan. Hieronder te zien !Wees Heilig want IK ben Heilig zegt JEZUS 
 Lev.11:44,45 Lev.20:7 Deut.28:9 Joz.24;19


.

 


1 ) Heb geen andere goden voor Mijn aangezicht Aanbid MIJ

2) Maak geen beelden en afgodsbeelden.

3) Misbruik Mijn Naam niet

4) Houdt de sabbat in ere.

5) Heb eerbied voor je vader en moeder

6) Je mag niemand doodslaan of vermoorden

7) Je mag niet echtbreken of scheiden

8) Je mag niet stelen

9) Je mag geen leugens vertellen

10) Je mag niet begeren of jaloers zijn op je naaste


.


.

..
  
 
 

 

 

 

319363 bezoekers (461623 hits) sinds 13-10-2008