IK stierf voor jou

 JEZUS/YESHUA zei; ,,Het  is  Volbracht !''

     Lees met me mee, in de Bijbel wat JEZUS zelf zegt, wat, waarom en hoe, in zijn laatste uren op aarde.  Het is onvoorstelbaar maar dit heeft HIJ echt voor jou en mij gedaan.

 

 
Wat moest JEZUS/YESHUA volbrengen ?
Voor wie en waarom ?

Zes dagen voor het Pesach, paasfeest was Jezus/Yeshua in Bethanië waar Lazarus zijn vriend woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. Ze gingen samen eten en Martha bediende Jezus, Lazarus en de gasten.  Maria/Mirjam, zalfde de voeten van JEZUS/JESHUA met balsem van dure nardusolie en je rook de heerlijke geur in het hele huis. Judas begreep niet waarom JEZUS voeten werden gezalfd met olie die zoooo kostbaar was. Waarom irriteerde hij zich zo daaraan? Lag dat aan zijn houding ? Waarom gingen zijn hart en gedachten niet echt uit naar de armen ? Judas was een leerling van JEZUS maar wist je dat Judas geld stal uit de kas?  Denk je dat ze enig idee hadden wat JEZUS stond te wachten ?

JEZUS zei;

 ,,Laat haar met rust, ze heeft de olie bewaard met het oog op
mijn
begrafenis.
 Er zullen altijd arme mensen blijven maar
Ik zal niet altijd in levende lijve bij jullie kunnen zijn.''


Vele joden wilden ook Lazarus, de vriend van JEZUS/YESHUA doden omdat Lazarus, een goede vriend van HEM, eerder was opgestaan uit de dood. Zij gingen daarom ook naar Bethanië. De volgende dag reed JEZUS op een jonge ezel  Jeruzalem binnen. Heel veel mensen die gezien hadden dat Lazarus weer levend was geworden, gingen JEZUS met palmtakken tegemoet en riepen luid:

   Hosanna voor de Koning !

Zegen rust op Hem die komt in  de naam van de HEER !  Baruch Haba B'shem   Adonai  Jeshua  Ha  Massjiach ! Melech   ha   Olam,  Gezegend  is de  Koning  van  Israël !

Meneer, we willen JEZUS zien, riepen ze 
 Joh.12:20-26 Er waren een paar niet-joodse mensen bij die JEZUS graag wilde zien. Filippus en Andreas vertelden het aan JEZUS die zei; ,,Nu is het uur gekomen dat de mensenzoon  wordt verheerlijkt.  Ik verzeker u; een graankorrel blijft een graankorrel als hij niet in de aarde valt en sterft . Maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven veilig wil stellen zal het verliezen, maar wie het in deze wereld wil prijsgeven, zal het behouden en Eeuwig leven . Als iemand Mij wil dienen, zal hij Mij volgen; dan zal IK zijn waar ook mijn dienaar is.

 

In Israël was iedereen zich op dat moment  aan het voorbereiden voor het Paasfeest/ Pesach. Dat ging heel anders als wij gewend zijn. het hele huis moest brandschoon schijn ... Er mocht geen kruimel op de vloer liggen...Er moest een lam geslacht worden voor de familie...Hoe ze uit Egypte bevrijdt waren lees je in Ex.12;  Vroeger ging Jeremiah toen hij nog jong was net als JEZUS naar de tempel. Altijd wandelde en leerde JEZUS  daar. 

,,Als iemand Mij dient,

zal Mijn Vader hem eren.'' 

JEZUS was diep bewogen en beseft dan wat Hem te wachten staat.
Hij zegt;
,,Wat kan ik zeggen ? Vader red Mij uit het uur van de dood?Ik ben juist gekomen om dat uur van de dood door te maken Vader laat Uw glorie zien, toon wie U bent !''

  

                Toen klonk er een stem uit de hemel ;

''Ik heb Mijn glorie laten zien en

Ik zal die opnieuw laten zien ! ''

De mensen hoorden een donderslag en riepen ;

Een engel heeft iets tegen Hem gezegd. 

 

  JEZUS zei

''Die stem heeft niet voor Mij gesproken ...

 maar voor jullie !  

Nu wordt deze wereld geoordeeld. Nu wordt de heerser van deze wereld van zijn troon gestoten. Wanneer IK omhoog geheven ben van de aarde zal IK alle mensen naar Mij toe trekken. Wie in Mij gelooft, gelooft in Hem die Mij gezonden heeft. Wie Mij  ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben in de wereld gekomen als het Licht om iedereen die in Mij gelooft niet in het duister te laten. IK zal iemand niet veroordelen. IK ben gekomen om de wereld te redden niet te veroordelen. Ik spreek niet op mijn eigen gezag maar dat van Mijn Vader. Hij heeft Mij gezonden en opgedragen wat IK zeggen en spreken moet.

 

Zijn   opdracht   betekent   eeuwig   leven.

  

Vlak voor Pasen wast JEZUS de voeten van zijn discipelen. In alles wat Hij zegt en doet, zit een belangrijke les. Joh.13. Als Ik jullie Heer en Meester ben, je voeten heb gewassen, mogen jullie ook elkaars voeten wassen. Deze nederigheid zie je maar zelden om je heen, toch onderwijst JEZUS dit en doet HIJ het zijn leerlingen voor. JEZUS vertelt zijn leerlingen dat Hij verraden zal worden door een van hen. Als Judas weg is zegt JEZUS

 Ik geef jullie een nieuw gebod

  

,,Heb elkaar lief ,

zoals Ik jullie heb liefgehad,

zo kunnen ook jullie elkaar liefhebben.

 Aan die Liefde kunnen mensen zien dat

jullie Mijn leerlingen zijn.''

 

JEZUS zegt; IK  ben  de  ware  wijnstok

en Mijn Vader is de wijnbouwer. Elke dorre rank snijdt Hij van Mij af;

de vruchtdragende ranken snoeit Hij bij , en zuivert Hij om ze nog meer te laten opleveren.

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken .

 Als iemand met MIJ verbonden blijft en Ik met hem, zal Hij veel vrucht dragen; los van MIJ zijn jullie nergens toe in staat.

Ik ben van de Vader uitgegaan en naar de wereld gekomen.

 Ik verlaat de wereld weer en ga terug naar Mijn Vader. Wat er ook gebeurt houd moed.

 

Ik heb de wereld overwonnen !

Ik stierf voor jou 

Wie Mij haat , haat ook Mijn Vader.

Als de wereld jullie haat denk er dan aan dat ze Mij eerst gehaat heeft. IK heb jullie uitgekozen. Jullie zullen ook lijden  en vervolging kunnen doormaken net als IK. Als Ik bij de Vader ben zal IK jullie de Geest van de Waarheid zenden die van de Vader uitgaat.

    Hij zal jullie bijstaan. IK wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen !  

Voor zijn dood spreekt JEZUS  verder over het werk van de Heilige Geest en bidt dan voor Zijn leerlingen.

,,Vader, zei Hij, Mijn tijd is gekomen. Verheerlijk Uw Zoon, dan zal Uw Zoon U verheerlijken. U hebt Mij macht gegeven over alle mensen, macht om eeuwig leven te geven aan allen die U Mij hebt toevertrouwd.

  

Dit is het Eeuwige leven

dat de mensen U kennen, 

U de Enige Ware Levende GOD en JEZUS Christus die U gezonden hebt. Vader, IK heb U hier op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U, Mij had opgedragen.

Geef Mij nu de Glorie die Ik had toen Ik bij U was, voordat de wereld bestond. Voor hen die geloven in MIJ bidt Ik. Niet voor de wereld, maar voor hen die

MIJ heeft toevertrouwd, want ze zijn van U.

Heilige Vader bescherm hen die U Mij  toevertrouwde

als Uw eigendom. Laat hen EEN zijn zoals Wij.

 

,,Ik wil dat zij die volmaakte blijdschap hebben !'' 

Vader, U hebt ze Mij toevertrouwd.  Ik wil dat ze Mijn glorie zien die U Mij gegeven hebt en dat ze zullen zijn waar Ik ben omdat U Mij hebt liefgehad voor de schepping der wereld.

  

 Dan wordt JEZUS gearresteerd, voor Annas en Pilatus gebracht en gegeseld. JEZUS draagt de kruisbalk zelf de stad uit naar Golgotha, de schedelplaats in Jeruzalem. Hij wordt vernederd, gemarteld en gekruisigd

JEZUS wist dat nu alles volbracht was
en om de schrift in vervulling te doen gaan riep Hij ,,Ik heb dorst''. Er stond daar een kruik met landwijn;  ze maakten er een spons mee nat  en met een tak brachten ze de spons aan zijn lippen. Toen JEZUS van de wijn gedronken had zei Hij ;
,,Het is volbracht !''
 Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.  Joh.19;28-30
JEZUS ontving de straf om ons vergeving te schenken. Jes.53:4
JEZUS werd gewond, zodat wij genezing kunnen ontvangen Jes.53:5
JEZUS stierf onze dood zodat wij Zijn leven zouden ontvangenHebr.2:9
JEZUS werd tot vloek gemaakt zodat wij de zegen zouden ontvangen Gal.3:13,14
JEZUS werd door de dood afgesneden van GOD Zijn Vader, zodat wij voor eeuwig met GOD de Vader verenigd zouden worden. Jes.53:8 en 1 Cor.6:17
JEZUS werd met onze zonde tot zonde gemaakt zodat wij met Zijn gerechtigheid, rechtvaardig gemaakt zouden worden Jes.53:10, 2Cor.5:2
Onze oude mens werd in HEM ter dood gebracht, zodat de nieuwe mens inons tot leven zou komen.
Rom 6:6 en Col 2:9-10
 
 
  

 

Zonder bloedstorting was er geen vergeving 

 Terwijl alles voor het Paasfeest / Pesach / Pass-over werd klaargemaakt hing Onze HEER daar nog aan het kruis. Er staat in Johannes 19;32 ; De soldaten sloegen de ledematen van de mannen die samen met JEZUS gekruisigd waren stuk. JEZUS was al gestorven en zijn benen braken ze niet. Een van de soldaten stak een lans in de zij van JEZUS en meteen liep er bloed en water uit. Weer ging de Schrift in vervulling; want er staat;

van Hem zal geen been gebroken worden en

ze zullen opzien naar Hem , die ze doorstoken hebben.

In Lev.17:11 staat dat de ziel van het vlees in het bloed zit en dat het bloed voor de ziel verzoening doet. Dit is waarom de joden, eens per jaar in een altijd bomvolle synagoge het Jom Kippur ( de grote verzoeningsdag) vieren

   

Tip; Lees  Ex.12, Leviticus 16 en 17 en Hebr.9 en 10, 1Petr.1;19, 1Joh.1:7,1Joh.5:6, 1Joh.1:5:8


  

,,Zonder bloedstorting was er geen vergeving'' 

 JEZUS is het Lam GODs 

gestorven voor alle zondaren ,,Ik stierf voor jou'', zegt HIJ    

voor joden en niet-joden. Voor heidenen en moslims.

Wat heeft (en doet) het Bloed van JEZUS voor ons gedaan ?

ben je in NOOD ? HARDOP uitspreken 

Rom 5:9 Door Zijn bloed zijn wij gerechtvaardigd en behouden

Luc.22:20 Wij zijn door Zijn bloed in het nieuwe verbond

Hebr.9:14 Door Zijn bloed zijn en worden wij gereinigd

1Petr.1:19 Wij zijn vrijgekocht met Zijn bloed

1Joh.1:7 Zijn bloed reinigt ons van alle zonde

Op.1:5 Wij zijn verlost van onze zonden door Zijn bloed

Op.7:14 Ik ben Gewassen en wit gemaakt door Zijn bloed

Hebr.10:19 Wij kunnen het heiligdom ingaan door Zijn bloed

Op.12:11 De vijand overwinnen door Zijn bloed

 

       JEZUS is de MESSIAS in Jesaja 53 !

 en de man van smarten  in Psalm 22 en Joh.20,Luc.24,Marc.16,Matth.28

JEZUS heeft de vijand verslagen aan het kruis Hebr.2

en de Macht van de zonde gebroken ! Rom.6

JEZUS heeft met grote triomf gezegevierd Col.2:16 want

HIJ IS OPGESTAAN ! HIJ leeft !

 


   


 

 

 HIJ IS OPGESTAAN !JEZUS REGEERT ! 

en zit aan de rechterhand van GOD de Vader
 HIJ LEEFT ! 
 

  

JEZUS vraagt je; ,,Mag IK in jouw hart wonen ?'' 

338084 bezoekers (492834 hits) sinds 13-10-2008