JEZUS / YESHUA

 JEZUS,YESHUA  zegt: 
 
,,KOM  allen  tot  MIJ

die  vermoeid  en  belast  zijn  en

 IK  zal  je  rust  geven ''! 

  

Joh.3:16 Want alzo lief heeft GOD jou, dat  HIJ ,

 
Zijn eniggeboren ZOON gegeven heeft 

opdat 
ieder die in HEM gelooft NIET verloren gaat  

maar  EEUWIG LEVEN heeft.

>JEZUS leeft ! Hierboven zie je een stukje film... maar JEZUS leeft ECHT en zit aan de rechterhand van GOD de Vader in de hemel. Rom.3:23 zegt dat alle mensen hebben gezondigd en daardoor de heerlijkheid van GOD missen. Niemand is goed, zegt Rom.3:10-19  Het probleem is voortdurende ongerechtigheid (1 Joh.5:17) van de mens waar hij of zij maar mee rond loopt, met als gevolg steeds grotere problemen en wetteloosheid. De mens maakt fouten en kan met deze schuld alleen maar naar GOD toegaan en er GRONDIG van worden verlost ! JEZUS heet daarom ook REDDER en VERLOSSER . Je kunt ALTIJD, GOD/JEZUS/Je Hemelse VADER zelf dingen vragen zodat HIJ/ de Heilige GEEST op Zijn originele manier bovennatuurlijk tot je kan spreken afgestemd op jouw situatie. Dit kan geen mens, alleen HIJ. Heb je al een besluit genomen om aan boord te gaan ? Je ticket te halen en opnieuw geboren te worden ? Je om te draaien ? Je radicaal te bekeren ?  Lees dan verder en zorg dat je naam vandaag opgeschreven staat in het Boek des Levens ! 

 

Voorbeeld : Lieve HEER JEZUS,
 
Laat me alstublieft zien,  merken,  weten, dat U bestaat.  Ze zeggen dat U LEEFT en de LEVENDE GOD bent. Ze zeggen dat U de weg, de waarheid  en het Leven bent. Heilige GEEST openbaar me de waarheid . Ik wil de waarheid weten. Ik wil U ontmoeten. Ik wil je/U zo graag uitnodigen..  Wilt U UZELF aan mij tonen ? Vader...Ik heb deze vraag ..... en/of   vragen aan U.....  Wilt U me hier antwoord op geven ? Ik zet de deur van mijn hart open voor U  en heet U heel hartelijk welkom !

>
A
ls je dit met een volkomen oprecht hart vraagt, zal GOD je genadig zijn en laten merken dat HIJ bij je is en  je antwoorden gaan geven op voor jou belangrijke vragen enz. HIJ zal tot je spreken op onverwachte wijze ....Wees dan wel alert en neem een paar weken de tijd om je serieus op HEM te richten en te concentreren.(tussen je dagelijkse bezigheden door ! )

Joh.1:12 zegt

Maar wie HEM ontvangen en in HEM geloven,
 
krijgen van HEM macht, kinderen van GOD te worden.

                                                           Lees maar verder wat het woord van GOD zegt in; Joh.3:3-5  

Geloof MIJ ! zegt JEZUS,
niemand kan zomaar 
het Koninkrijk van GOD zien; 

Eerst moet hij wedergeboren worden en niemand kan binnen komen
 
als hij niet geboren wordt  uit water en Geest.

 

 
 

Lees en begrijp wat JEZUS 
aan het kruis voor jou deed !

>>Zoek op in je Bijbel.: JESAJA 53:1-6, Lukas 23:34, Math.8:1, Rom.3: 21-31,Joh.6:37, Joh.10:10, 1Joh.3:8,
                                           1Petr2:24, Rom.10:9-10

                                            JEZUS komt langs....

    HIJ klopt aan de deur van je hart

             

Joh.10:7 t/m18

,,Geloof Mij'' , zegt JEZUS ;

Ik ben de deur voor de schapen...

Oke, zooo ga je dus naar binnen !

Wie via Mij naar binnen gaat zal gered / behouden/ bewaard worden   IK ben gekomen zodat jullie leven hebben in overvloed !  Ik ben de goede Herder en geef Mijn leven voor mijn schapen.
Door MIJ kom je de schaapskooi maar ook het Koninkrijk van GOD binnen!

  

 in Joh.3:3-8 zegt

 JEZUS ,,Niemand kan zomaar

 het Koninkrijk GODs zien,

eerst moet hij opnieuw geboren worden.''

in 1 Petr.2:24 zegt

 JEZUS, die zelf onze zonden in Zijn lichaam op het kruis heeft gebracht, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven en door Zijn striemen, zijt gij, ben jij genezen, ontvang jij genezing.

 

 Jesaja 53:5 zegt: Maar om onze overtredingen werd HIJ doorboord;

om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op HEM,
en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
(geest, ziel en lichaam)

  

JEZUS bloed vloeide dus voor jou

om je schoon te wassen van je zonden  !

  

JEZUS zegt :

Ik sta aan je deur en Ik klop,,,

Doe je open ?

Mag Ik bij je binnen komen ?

 Wil je MIJ ontvangen?

Met al Mijn Liefde zal  IK

IN je komen wonen !

 


klik hier om het bestand 27_Jesus_Rises1.avi te bekijken!

 

>>Verlang je naar het allergrootste wonder in je binnenste ?
Wil je dat je naam opgeschreven wordt in het Boek des levens ?

 JEZUS wil voor altijd in je hart wonen, Leg je hele hart en leven dan nu in Zijn handen ! ( dit is een wilsbesluit) Ga aan boord en ontvang EEUWIG leven !
Spreek het gebed mee uit zoals in het filmpje of  lees het oprecht en hardop mee.

 Dit is je ticket voor de hemel. Dit gebed redt je ziel voor eeuwig ! 


 

Of BID deze woorden oprecht en hardop ; 

Salvation prayer / ticket for heaven              
Lieve Vader in de hemel, ik kom voor Uw troon van genade en dank U, dat U, Uw ZOON, JEZUS CHRISTUS naar de aarde gezonden heeft, om te sterven aan een kruis op Golgotha voor mijn zonden. Dank U, HEER JEZUS, dat U voor mij de prijs heeft betaald aan het kruis.  Ik geloof dat U de Zoon van GOD bent, gestorven en opgestaan. Ik geloof dat U naar de aarde gestuurd bent  en dat Uw bloed heeft gevloeid voor mij. Wilt U  alstublieft mijn zonden en ongerechtigheden vergeven...... Wilt U mij een nieuw hart geven HEER.... Dank U, HEER JEZUS dat U mij vergeeft en dat Uw kostbaar bloed, mij helemaal wit als sneeuw maakt, rein maakt en dat ik nu opnieuw geboren wordt. (Rom.10:9-10) Ik heb er zo'n spijt van, dat ik zonder U geleefd heb, maar nu wil ik zo graag met UW Heilige GEEST gevuld worden en met U leven. Dank U Vader, voor dit moment en het allergrootste wonder. Dank U HEER JEZUS, dat mijn naam nu in het boek des levens staat geschreven en dat ik nu een kind/zoon/dochter van U ben geworden ! Amen.


Rom.10:9-10: Wie met zijn mond erkent/belijdt; JEZUS is HEER en met zijn hart gelooft dat GOD HEM uit de dood heeft opgewekt, wordt gered. 


 

 

Hebr.9:11-28: Vroeger in het Oude verbond konden mensen alleen vergeven worden door bloedoffers van dieren in de tempel. JEZUS bloed  heeft vergeving door het kruis mogelijk gemaakt zodat wij tot GODs troon kunnen naderen.

YESHUA riep; ,,HET IS VOLBRACHT " 

 

Exodus 25:10-22

 JEZUS  is  het  Lam  dat  voor  jou  geslacht  werd 

( m.a.w. in  jouw plaats)  Op.5:12

 

JEZUS is de Hogepriester en heeft
 met Zijn eigen bloed, onze zonden betaald.
JEZUS is dus vrijwillig Het Lam dat geslacht is voor ons, om ons te redden van de hel. HIJ heeft dus de hoogste  prijs voor je leven betaald. HIJ had het kunnen weigeren maar JEZUS gehoorzaamde  Zijn Vader. In Col.2:16 staat wat er feitelijk gebeurde aan dat kruis. Overheden en machten heeft HIJ openlijk tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Eigenlijk nam HIJ de vijand/satan te grazen. Ja,  JEZUS heeft hem de macht ontnomen ! Hij heeft aan het kruis niet alleen de vijand, maar ook de dood overwonnen en rijkelijk gezegevierd ! HALLELUJAH !
   
  
Alle eer en Glorie is aan GOD !
 Zoveel Liefde en genade van
je Hemelse Vader voor jou ! 
Jij bent nu wit als sneeuw !
  

 

Leren vergeven  Marcus 11:25, 26  zegt;

En wanneer je gaat bidden, VERGEEF dan wat je tegen iemand mocht hebben opdat ook je Vader in de hemelen  JOUW OVERTREDINGEN VERGEEFT. Als je echter NIET vergeeft zal je Vader,die in de hemelen is, je JOUW overtredingen NIET vergeven.


 Het is dus uiterst belangrijk anderen te vergeven.

  

JEZUS zegt dit ook in het Onze Vader gebed:

>>Denk erover na en vergeef die ander. Als dat nog moeilijk voor je is, maak dan met je wil en verstand wel die KEUS. GOD helpt je geduldig, zodat je ook met je hele hart iemand kan vergeven. Dit is belangrijk voor je eigen genezing. Voor jouw eigen blijheid en vrijheid.

 Bid en belijdt, spreek hardop ; Vaderwilt U mij alstublieft , vergeven voor wat ik ............anderen heb aangedaan. Wilt U ook anderen ........vergeven die mij dit ...........hebben aangedaan.  Ik vergeef hun HEER, want U heeft mij ook vergeven. Vernieuw mij HEER, en help mij om geheel voor U te gaan leven, niet meer te zondigen, U te gaan gehoorzamen en puur te worden, in JEZUS Almachtige Naam, Amen..

 Een Nieuw mens, een Nieuwe schepping !

GOD onze Hemelse Vader, is genadig en vergeeft al je zonden en gedenkt ze niet meer, dat is zo goed van HEM. Jij bent  en blijft geliefd door Hem maar zelf  ben je verantwoordelijk voor de verzoening, uitwerking, je bekeringsproces, je groei en je wandel.  Bekeren is ook telkens willen vernieuwen, iets wat je blijft doen, want je wordt door de Heilige GEEST op dingen gewezen. Je bent niet in een dag helemaal opnieuw ,,gebakken".


Je bent nu bovennatuurlijk opnieuw geboren en een nieuwe schepping zegt de Bijbel. Je mag in dat wonder gaan wandelen en handelen. Sommige fouten/keuzes die je gemaakt hebt, hebben consequenties. Sluit je ogen niet voor de realiteit. Wees eerlijk en onderken het. Houdt het kruis in je leven, ga elke dag ook met kleine dingetjes naar Hem toe. GOD zal alles doen meewerken om het goede, en het beste voor jou te bewerken. Vertrouw op Hem en ga je leven verder rustig op orde brengen. HIJ is nu allereerst je Redder geworden maar HIJ kan je vriend en Verlosser, je Bevrijder en Bruidegom ,  KONING der Koningen worden en nog veel meer ! Net als een huwelijk wat je begint, zo begin je nu een echte liefdesrelatie met de Amachtige ! Hey, besef je het ?  Je bent nu zijn  prins(es) !   

  Wie is JEZUS, YESHUA nu voor je ?

.

 

JEZUS/ YESHUA is jouw ZIELSBEMINDE        ADONAI (HEER)

JEZUS/ YESHUA  is jouw KONING en HEER   MELECH HA OLAM

JEZUS / YESHUA  is jouw GOEDE HERDER      JHWH ROHI

JEZUS/ YESHUA is jouw REDDER                   EL SHADAI (Almachtig)

JEZUS/YESHUA  is jouw VERLOSSER             ELOHAI/ELOHIM 

 JEZUS/YESHUA is jouw VOORZIENER          JHWH JIREH

JEZUS/YESHUA is jouw RABBI (leraar)         JHWH ZEBAOTH

JEZUS/YESHUA is jouw GENEZER                    JHWH RAPHA

JEZUS/YESHUA is jouw HOGEPRIESTER         JHWH NISSI

JEZUS/YESHUA is jouw ROTS / BEVRIJDER    JHWH SJAMMA

JEZUS is jouw BRUIDEGOM              JHWH TSIDKENU

JEZUS is JOUW VRIEND !   en  ABBA nu  JOUW VADER !

  

JWHW = JOUW VADER is EL ELOHIM, de GOD der GODEN !

 JWHW= JOUW VADER  is EL ELYON, GOD de Allerhoogste !

 JWHW JOUW VADER is  EL SHADDAI, de ALMACHTIGE !                                                                             JWHW=  JOUW VADER is  EL OLAM, de EEUWIGE ! 


van nu af aan !....toch diende JEZUS nederig en waste  HIJ de voeten van Zijn discipelen...

  

JEZUS kwam niet om te oordelen....

JEZUS kwam om te genezen..

JEZUS kwam niet om te veroordelen.....

JEZUS kwam om te bevrijden !

JEZUS is gekomen om jou en mij hemelburgers te maken in Zijn Koninkrijk en leven te geven in overvloed ! 

  

De Machtigste Koning der Koningen en Heere der Heer scharen, HEER van de Hemelse legers, HEERJEZUS Christus, LORD of Lords geeft je overvloedig leven inclusief  al zijn beloften hier op aarde en straks .....EEUWIG LEVEN !

  


JEZUS heet eigenlijk YESHWUA in 't Hebreeuws

in 't Engels: JESUS, in 't Grieks  ISOUS 

in 't SpaansGESUS, in 't Arabisch; ISSA.

Je Hemelse Vader wil jou geven...geven.. geven en meer geven ..steeds meer...zijn speciale vrienden blijven Hem voor Eeuwig trouw, ze volgen Hem uit Liefde en Dankbaarheid !

 

  

    Super Hartelijk Gefeliciteerd met

 de bèste keus in je leven ! Je naam staat nu opgeschreven

in de bovennatuurlijke, hemelse bibliotheek.

Wil je Zijn speciale vriend worden ?


 

Als je JEZUS  in je hart hebt gesloten is er iets wonderlijks gebeurd.....

 Zijn Heilige GEEST, Zijn RUACH 

( in het Hebreeuws gezegd) is nu dus letterlijk in je hart gekomen om er te wonen ! Die rust, kracht en blijdschap ga je op den duur voelen in je binnenste.  Je bent een nieuwe schepping zegt de Bijbel; Dank en Prijs Hem. Je ziel is namelijk gered voor de Eeuwigheid. 

2 Kor.5:17 zegt: Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Joh.14:17 De wereld kent HEM niet, maar jullie kennen HEM, want HIJ blijft bij je en zal in je wonen.

Joh.3:18 Die in Hem, in JEZUS gelooft wordt niet veroordeeld.

Joh.5:24 Voorwaar, voorwaar, zeg IK u , die Mijn Woord hoort en gelooft, HEM die Mij gezonden heeft , die heeft het Eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

 

  

Je nieuwe leven gaat nu beginnen ! Je kunt nu beter de woorden van JEZUS begrijpen omdat Zijn GEEST het zelf aan je uitlegt. Lees verder op deze site bij ; Hoe begin ik ? 

  

In je hemelse familie !

 Lees rustig in het Nieuwe Testament kleine stukjes in (de 4 evangeliën) Mattheus ,Lucas, Marcus en Johannes. Zo leer je JEZUS kennen . Heb je vragen ? Ervaringen? Vast wel. Via de contactpagina kun je ons bereiken of via info@devingervangod.nl  WAARHEEN ? Zoek een levende Bijbelse kerk of groep  in je buurt. Zoek betrouwbare mensen geen popie jopies.   De Bijbelfilms helpen je Zijn woorden en verhalen  beter te begrijpen en zijn prachtig. Ga rustig verder met lezen op deze site en ......doe je voordeel ermee ! 

Elke leuke vent, elke leuke meid gered voor de Eeuwigheid !

Elke slimme vent, elke slimme meid is op haar toekomst Voorbereid !

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
335653 bezoekers (489185 hits) sinds 13-10-2008