Je grootste reis

  

Wil jij Mijn speciale vriend worden ?
BEGIN dan aan... JE GROOTSTE REIS en 

Volg MIJ ! zegt JEZUS 
Johannes doopte in water; dat is je Bekering, maar Ik doop je  IN de Heilige GEEST,  met vuur. ( Math.3:11, 24:14, Ef.4:5, Hand.11) Stromen van levend water.. Dit is een volgende belofte ...als je JEZUS blijft volgen !

 Wat betekent de DOOP in water ?  
Je laten dopen, onderdompelen ( geheel kopje onder). Een gouden beslissing. Het is een MIKWE, een priesterlijke reiniging onder water maar ook een begrafenis van je oude leven. Rom.5 & 6 Voordat je gedoopt wordt is het belangrijk om  te weten, wat er in de Bijbel staat over bekeren en dopen. Na je bekering is het een wilsbesluit vanuit je vrije wil om JEZUS te gaan volgen. Eenvoudig leg ik je uit wat het betekent om je leven over te geven en de grote reis met JEZUS te beginnen. Het is een levenslange, grote, avontuurlijke,  ontdekkingsreis, die niet altijd makkelijk is maar wel glorieus en waarin je GOD steeds beter leert kennen ! Ook het joodse volk moest door het water heen en lieten hun oude slaafse leven in Egypte achter zich !

 

1) Bekering  & turning point
 
Sin no more, zondig niet meer zegt JEZUS tegen de overspelige vrouw...., Dit kun je alleen in de kracht van GOD . Wil je het ? Turn away from sin, je er vanaf keren en omdraaien en willen veranderen gaat je lukken in de kracht van GOD.  Dit is een hele belangrijke beslissing. Na je beslissing van GELOOF in het Evangelie en keuze voor KoningJEZUS is de eerste voorwaarde om te worden gedoopt de volgende; BEROUW, echt spijt  te hebben van je zonden. Er staat namelijk: Een berouwvol hart hebben en diep in je hart zijn getroffen. De hoogste prijs heeft JEZUS betaald aan het kruis namelijk met Zijn eigen bloed om jou te vergeven en nieuw leven te geven ! Laat dit echt goed tot je doordringen. Je zult ook instemmen met het willen veranderen van je denken want JEZUS wil dat vernieuwen maar doet niets zonder jouw inzet.

              

                                              

Hand:2:37-38 :Toen zij dit hoorden werden ze diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen; Wat moeten wij doen, mannen/ broeders ? En Petrus antwoordde hun; Bekeer je, (keer of draai je om, zondig niet meer, ga het nu op GODs  manier doen) en een ieder van u, late zich DOPEN (door onderdompeling= geheel kopje onder ) op/in de naam van JEZUS CHRISTUS,  YESHUA HA MASSJIACH tot vergeving van zonden en je zult de gave van de Heilige GEEST ontvangen. 

Rom. 6:4 zegt dat wij met JEZUS worden begraven door de doop in de dood, en met HEM opstaan uit de dood ! Net zoals JEZUS opgestaan is uit de dood tot heerlijkheid voor Zijn Vader ! GOD wil dat wij ook in deze totale NIEUWheid van het leven OPSTAAN, gaan wandelen en leven om van overwinning naar overwinning te gaan.

Rom.6:6 zegt dat onze oude mens dan onder water gekruisigd wordt met JEZUS, zodat de zonde geen vat meer op ons lichaam heeft, en wij daar niet meer onder gebukt gaan ! In vers 7 staat dat wie gestorven is, die is dan gerechtvaardigd. Je ongerechtigheden zijn je vergeven. Je oude leven wordt begraven in de doop. De dood heerste niet meer over JEZUS na Zijn opstanding, dus hoeft de macht van de zonde ook niet meer over ons te heersen !

  

2) Geloof & Vertrouwen 
Is de tweede voorwaarde ( al is het zo klein als een mosterdzaadje) Marc.16:15-16 En HIJ zei tot hen: Ga heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als je JEZUS als je REDDER en VERLOSSER hebt aangenomen, je gelooft in HEM en je hebt je oprecht bekeerd en je hebt er berouw over gehad....Wat aarzel je dan nog ? zegt Paulus in Hand.22:16  Sta op ! Laat je dopen en je zonden afwassen !

    

                        

 

3) Gehoorzaamheid  
aan GOD is erg belangrijk. Gehoorzaamheid aan het Woord van GOD heeft alles te maken met je bescherming .GOD is je Vader, HIJ wil je beschermen,  zegenen, verlossen van je oude leven, dat in het waterbad begraven en je doen opstaan met JEZUS. Je oude vijanden laat je achter je, door je te laten dopen en je besluit om een overwinnend leven te gaan leiden, JEZUS te gaan volgen en geen twee HEREN meer te dienen. Nu kan de Heilige GEEST je krachtig bijstaan en gaan vervullen.

1) Aanbid MIJ, zegt GOD met geheel je hart en ziel  

  2) Dien geen andere afgoden 

 3) Heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt

  Welke van de 10 geboden ken jij ?

JEZUS zegt,,IK ben je goede Herder

Heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt.''

Rom.6:4, Col.2:11-15

JEZUS zegt ; Sta op in MIJN opstandingskracht en

in de nieuwheid  van je leven !

  Ik maak alle dingen nieuw ! Brandnew.

                        

Born by the Spirit !   Een heel nieuw begin
Het is dus een totaal nieuw begin met de Geest van GOD die in je komt. De Heilige GEEST komt in je wonen en je bent een nieuwe schepping geworden, zegt de Bijbel. Nu mag je het ook gaan leren begrijpen met je verstand en steeds meer terrein gaan toe eigenen. JEZUS brengt jouw geest tot leven terwijl je oude leven begraven is, door de doop onder water. Je identiteit wordt vernieuwd en verfrist en je mag zijn en worden wie je werkelijk bent. Oude herinneringen, beelden, trauma`s, gebeurtenissen die je liever kwijt bent, haalt JEZUS weg alsof het van je harde schijf gaat. GOD heeft a.h.w. een ECHTE delete knop. JEZUS bloed reinigt allereerst  je onderbewustzijn van ,,dode werken'' staat er in de Bijbel. Het gebeurt bovennatuurlijk. Door de doop onder water kun je nu dus veel makkelijker in de overwinning leven van je oude leven.                                          Koninklijke manieren, je houding en gedrag komen voort uit jouw  verandering en vernieuwingsproces door de goede keuzes die je nu maakt. Wil jij je trotse IK overgeven aan YESHUA en de Koning der Koningen op de troon in je leven? Durf je te veranderen en in te leveren ? Bereken wel eerst de kosten, zegt de Bijbel want het is een leven van toewijding, overgave en verbroken worden die dit kunnen bewerken, als je JEZUS gaat volgen en puur wil blijven leven. Redding kost je niks, wordt je GRATIS gegeven door GODS grote genade, maar JEZUS volgen kost je ALLES !  Het is de prijs van je leven die je totaal nieuw maakt ! Jouw surrender, jouw overgave gaat je het geheim, de parel van Zijn Koninkrijk doen vinden. 

  

Wil je graag gedoopt worden ?
 
Wil je instructie en/of heb je vragen ? Kom voor info/ instructie en kennismaking op een zaterdagavond en/of mail ons via contact. In de zomer van 2009 doopten wij een van onze eerste dopelingen, Maurice, op een strandje aan het IJsselmeer. Op een wonderlijke wijze hebben we elkaar ontmoet . Ik kwam hem tegen op de dijk toen ik aan het wandelen was en vertelde hem mijn verhaal en hij bleef maar luisteren. Hij wilde zich ook bekeren, afrekenen met het verleden en graag gedoopt worden.  Maurice was katholiek maar wilde echt opnieuw beginnen en opstaan met JEZUS en zijn oude leven begraven. Met het zonnetje op onze bol hebben we  twee keer tot laat gepicknickt op het strand en de Bijbel opengeslagen. Theo heeft hem van alles uitgelegd. Tussendoor hebben we gezwommen want de zon bleef schijnen en het was nog heerlijk warm. Het waren onwijs paradijselijke dagen in augustus.  Prijs de Heer ! Maurice woont nu in de Ardennen en zo heeft GOD een harte wens van hem vervuld. We dopen nog steeds enthousiaste dopelingen in de zomer.

Col.2:12 In de doop ben je met Hem begraven, zoals je ook met Hem

weer tot leven wordt gewekt, door je geloof in de kracht van GOD,

 die Hem uit de doden heeft opgewekt. Je staat op met Hem ! Halleluja!

  

 

 Zijn Vinger
JEZUS hield zich aan de geboden en zo leren wij dat ook opnieuw te doen. GOD, Onze Vader schreef met Zijn Vinger de zogenaamde tien woorden.De vinger GODS staat ook voor JEZUS die de boze geesten uitdreef. JEZUS zegt dan tegen zijn leerlingen in Lucas 11:21 ; Indien Ik, de boze geesten uitdrijf dan is Het Koninkrijk van GOD over U gekomen. Met diezelfde Vinger, gaf GOD richting en instructies ( Thora) aan Mozes voor het volk. In het Nieuwe verbond doet JEZUS dat voor ons leven, om de rechte en smalle weg te volgen. Door het Woord en de Heilige GEEST vernieuwen we ons denken, ons doen en laten en kunnen we overwinning na overwinning boeken. Zo laten we nu ook  de Vinger GODS ons leven leiden. ( vandaar de naam van onze site) Michelangelo schilderde dit magnifieke schilderij van de Schepping op een groot plafond in een beroemde kapel in Italië, GOD de Vader, die de mens aanraakt. Reis met ons mee en denk aan de tijd dat de Israëlieten door de woestijn trokken en Mozes de 10 geboden voor hun in ontvangst nam en ze daarna aan het volk moest leren om ze ,,te doen''.  Wie op weg gaat met GOD, met de juiste houding en daardoor het goede inzicht zal snel in ,,het BELOOFDE LAND'' komen !!! ( het Beloofde land staat hier voor de beloften van GOD, Zijn erfenis voor jou ,de bestemming voor je leven beginnende met de doop ( vervulling) met de Heilige GEEST.  Het beeld ,,Beloofde land'' was voor het joodse volk werkelijk hun beloofde landsbelofte van GOD)


Bij de bron blijven
Mozes werd beproefd maar nadat  JEZUS gedoopt werd in de Jordaan, werd HIJ verzocht  in de woestijn. De duivel probeerde hem steeds van zijn doel af te krijgen en zette zijn duistere machten aan het werk. JEZUS bleef goed gefocust op Zijn taak en op de wil van Zijn Vader en liet zich niet ompraten of verleiden. HIJ ervoer de strijd maar zondigde niet. Hij hield zich volkomen aan de geboden. HIJ deed het zodat wij AL HET BELOOFDE kunnen krijgen en ontvangen als we bij HEM, bij JEZUS/YESHUA, die onze bron is, blijven.  Als jij overwinning wil boeken en snel verder wil komen zul je merken dat je alleen de overwinning hebt In JEZUS naam door GEHOORZAAMHEID aan  GODS woord en in JEZUS kracht  door de Heilige Geest. We zullen net als het volk Israël destijds, onze vijanden (uit Egypte) radicaal de rug toe moeten keren. We zullen met de (oude) leugens uit ons leven moeten breken en de waarheid van GODS woord ervoor in de plaats zetten. Dit betekent hetzelfde als sporten, trainen, er elke dag bewust mee bezig zijn en actief  oefenen ( leren vechten tegen de boze en verleidingen met GODs woord in je hand uitspreken) en dat gaat met vallen en opstaan. Psalm 36:10 Want bij U is de bron des levens. Efeze 6:10 Wordt krachtig in de HEER en de sterkte van zijn macht, draag je wapenrusting en sta op wacht ...wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, de duisternis van deze eeuw en de boosaardige krachten in de lucht. Wij kunnen dus niet zonder onze geestelijke wapens en wapenuitrusting overwinning boeken.
 
                                                    

 

 De grote   ontdekkingsreis
Hou je van reizen ? Dit is de reis voor je leven die zich voltrekt van binnen. Wij trekken ook door de woestijn , met onze rugzak (geestelijk) net als het joodse volk, het volk van Israël die hun grote reis (de uittocht uit Egypte Exodus) maakten. Wij gaan ook op weg naar ,,het Beloofde land.'' In Ex.15  zongen ze het lied van Mozes nadat GOD de Schelfzee met Zijn vinger had gespleten. Er was nu een weg gebaand  zodat het hele volk er zomaar doorheen kon lopen ! (dit is een beeld van de bekering en doop in water) waarbij de vijanden en Farao's charriots, verdronken in de zee. Psalm 78:13 HIJ kliefde de zee en voerde hen er doorheen. De zee was de overbrugging naar de volgende fase vanuit de slavernij. 400 jaar als slaaf geleefd en dan ineens vrij ? Dat valt niet mee, na een gevangenis leven van jaren kun je ook niet zomaar acclimatiseren en vrij leven. Dat gevangenisleven zit dan nog in je, met alle gewoontes en patronen erbij. Dat kromme moet recht worden, wat niet deugde, moet gaan deugen.

 Wij moeten ook verlost worden van onze oude vijanden !

De wereld heeft ons slaafs gemaakt. In het begin ben je totaal overdonderd van wat er met je en om je heen gebeurt, als je besluit GOD te volgen, gehoorzamen en je te laten dopen. Het levert soms een behoorlijke strijd op,  want de duivel wil je niet kwijt. Hij klaagt je aan met gemene leugens en wordt daarom de aanklager genoemd. (laat je niets door hem wijsmaken, je schuldig voelen als je vergeven bent, want er is geen veroordeling meer als je in Christus, JEZUS bent, Joh. 3:18, Rom.8:1 ) Van alles probeert de vijand dus om je van de doop weg te houden en radicaal voor JEZUS, je Redder en Verlosser te gaan.

.

 

De nieuwe jij
 Zo was het ook voor het joodse volk en de leerlingen van JEZUS. Alle verhalen zijn een voorbeeld voor ons met wijze lessen voor ons eigen leven. Misschien had je gedacht dat het veel gemakkelijker zou zijn ? Valt de woestijn je tegen ?  GOD wil(de) karakter ontwikkelen in Zijn volk en moest hen vaak op de proef stellen. Dat doet HIJ nog steeds ! Ook bij ons. Een goede Vader pampert zijn kind niet ... zodat het tot niets in staat is, als het volwassen is. En goede opvoeding telt verschillende fases van ontwikkeling waarin je in veiligheid mag leren groeien, in elk facet van je leven en karakter. Waarom zou GOD  eigenlijk karakter in ons willen ontwikkelen denk je ? Waarom wil GOD dat wij ons denken vernieuwen ? Het antwoord is heel belangrijk: GOD, wil dat wij WETEN wie we zijn IN HEM !

Zeg hardop:

Ik ben een kind van GOD omdat ik in JEZUS Christus de Messias geloof (Joh.1:12)

Ik ben een met Christus JEZUS en een nieuwe schepping ( Ef.1;1)

GOD heeft mij uitgekozen om een vriend van HEM te zijn/worden ( Joh.15:15)

Door JEZUS Christus is er voor mij geen veroordeling en schuld meer ( Rom.8;1)

GOD houdt van mij, Hij is Mijn Vader, en ik ben nu lid van Zijn gezin ( 2 Kor.6:18)

Hij vindt mij prachtig en ik ben gemaakt naar Zijn wil, gekroond met glans en glorie ( Ps.8:6)

In GODS ogen ben ik een rechtvaardig mens omdat ik in HEM geloof ( Rom.8:1)

Ik kan alles in HEM die  mij kracht geeft ( Rom.8:1)

 
 ,, IK ben bij je al je dagen van je leven'' , zegt JEZUS 
We leren zo sterk te zijn, we leren overwinnen in HEM,  in onze NIEUWE Koninklijke identiteit ! Ef.1:1, Ef.2:10, Psalm 8:6, JOH.1:12 , JOH.15:15, ROM.8:1 en 2 en we leren HEM zo beter kennen !  Ga je verder op reis met KoningJEZUS, volg je Zijn weg en wandel en handel je met Zijn hulp rechtvaardig, dan vervult GOD als een echte Vader je eerste dromen.Psalm 37:4 Verlustig je in de HEER, Verheug je In de HEER en HIJ zal je geven de wensen van je hart... Wie in Mijn Woord blijft, vraag wat je wil en IK zal het je geven ! Aan GOD ligt het niet, HIJ is trouw aan Zijn beloften en het BELOOFDE. Een baan, een huis, een vriend of vriendin,  een studie, de man of de vrouw voor je leven. De nieuwe jij, gaat nu op reis, om HEM beter te leren kennen, te leren volharden en vertrouwen op GOD. Deut.29 zegt Houdt dan de woorden en afspraken van Mijn verbond met MIJ, doe ze, zodat je verstandig handelt in alles wat je doen zult. 


                

  Hoezo hardnekkig ?  
GOD doet intussen dus grote en kleine wonderen om ons te zegenen en te bemoedigen, zeker als we net op weg gaan is HIJ zo blij met ons ! Hij leert ons WIE HIJ IS , terwijl wij Zijn pad blijven bewandelen. Kom achter mij aan en volg MIJ zegt JEZUS/YESHUA. Het verbonds volk bekeerde zich niet van een verkeerde houding in de woestijn op weg naar de Jordaan en het Beloofde Land. Ze gingen door allerlei moeilijkheden heen en kregen kwakkels en manna te eten, 40 jaar lang zwierven ze, terwijl ze veel sneller ( twee weken !) in het Beloofde land hadden kunnen aankomen, als ze een andere houding hadden gehad. Ze klaagden en morden en GOD vond dat ze ondankbaar waren. Het volk wilde niet volharden en met nieuwe en andere ogen  kijken naar de heerlijke toekomst die hun hemelse Vader  voor hun had klaarliggen. Ze waren hardnekkig en halsstarrig. Zijn/waren wij dat ook niet ?

Waarom moest Noach een ark bouwen ? Waarom liet GOD de zondvloed toe? Was de ark eigenlijk niet bedoeld voor mensen i.p.v. dieren ? Waren de mensen zo slecht ? Is er iets veranderd denk je ?

  R e b e l l i e         

Waarom zo rebels ? Hun trotse oude eigenwijze IK zat nog steeds op de troon van hun hart. ( lees het verhaal van Kain & Abel, Kain doodde Abel, Gen.4, 1e boek Oude Testament ) Hardnekkig  weigerde het volk ook net als Kaïn, hun gekleurde (egyptische) zonnebril af te zetten. Door die nepbril bleef alles tenminste sprookjesachtig en rooskleurig eruit zien. Je hoefde niet te veranderen, je hoefde niet zo na te denken en de harde realiteit onder ogen te zien. Ze bleven liever aards rebels (net als Kain ) en verlangden terug naar de tijd in Egypte, terwijl ze daar in  bittere slavernij leefden. Waren het bepaalde geneugten, genot, eten, geldzucht, veelal gewoonten die ze nu in de woestijn niet hadden ?  ,,Kaïn '', ( te vergelijken met de Geest van de wereld) zit ook in ons en zoals je leest behaagde de offers van Kaïn, GOD helemaal niet en die van Abel wel.  Kies er niet voor om als een verblinde zombie  in deze wereld rond te lopen  onwetend en kies er niet voor om een  slaaf van de vijand te blijven. Dat is bepaald niet de houding waarmee je in de rust en het Beloofde land kunt komen. We zullen dus moeten afrekenen met hardnekkigheid en halsstarrigheid om Zijn hemels project te worden. Echte bekering betekent dan ook, dat je die oude rebelse manieren van jezelf zo zat bent en je totaal overgeeft aan GOD en Zijn WIL om op Zijn manier puur te gaan leven ! Wat een bevrijding zul je ervaren als je dat gaat doen en blijft doen !                                            

                                      

                           Zijn hemels ,,project''
Je ervaart onderweg dus vaak dat je grondig moet afrekenen met rebellie, mocht je dat nog niet gedaan hebben. In je binnenste voel je dan een soort weerstand opkomen. Dit noemt de Bijbel, je oude natuur, je vlees. Die wortel lijkt op onkruid en steekt elke keer de kop op als je hem er op een gegeven moment niet volledig uitrekt. ( bijv. je roddelde, vloekte, was agressief, je reageert verkeerd en dat wil je niet meer) Het gaat erom dat je telkens op een kruispunt NAAR het KRUIS gaat, telkens de weg van JEZUS kiest,  weer de goede beslissing neemt. In feite besluit je in je hart, je nieuwe jas, je nieuwe natuur aan te trekken en dat elke keer te doen in JEZUS kracht. Dit heet je bekeren. De een doet het gelijk geheel, maar meestal gaat het in fases. Zo doe je dat ook met elke vorm van rebellie ( je oude IK kruisigen) zegt de Bijbel. Het is telkens een wilsbesluit van bekering van oude gewoontepatronen die je kruisigt in JEZUS kracht. Dit is een langdurig bewust wordings proces, op voor iedereen verschillende gebieden van zijn of haar leven en houding en een normaal proces in je eerste grote stappen naar vrijheid. Eer je vader en moeder , een van de 10 geboden, gehoorzaam je voorgangers, het gezag boven je enz,  Reken met je zonde af anders rekent het met jou af. We zijn WERK in UITVOERING en in feite, ben jij, Zijn hemels project. Wees alsjeblieft  niet ontmoedigd als je wel eens faalt. GOD is blij als je doorgaat en voor HEM gaat !

 In Lukas 9:23 zegt JEZUS;

,, Neem dagelijks je kruis op en volg MIJ.''  
We worden ons bewust van het feit dat we een oude natuur hebben die Zelf alles wil doen, regelen, bedenken, controleren enz. Nu geef je je over aan GODS manieren en GODS wil die je leert kennen door de Bijbel te lezen en te doen. Als je denken wordt vernieuwd ga je ook anders handelen. En dat is een must. Als het goed is, verander je je doen en laten en leefstijl met behulp van de Heilige GEEST. Zonder daad werkelijke  actie op het Woord , is je geloof dood, zegt de Bijbel en dat klopt. Je onderhoudt geen levende relatie als je niet doet wat er staat. Dat heet religie. Je leest het alleen maar, doet er niets mee en past het niet toe. Alleen plichtmatig en wettisch ? Dat is schijnheilig.  Er is geen lol aan ! GOD vindt dat kwalijk want de Bijbel is je levensboek en een ,,Doe'' boek. Dus aan de slag met gehoorzaam zijn want alleen dan wordt je een grote overwinnaar !

   

Blijf in Mijn liefde  ! 
1Johannes 15;10 zegt JEZUS Als je Mijn geboden en woorden bewaart zul je in Mijn liefde blijven, net zoals IK in de geboden van Mijn Vader bewaard heb en blijf in Zijn liefde. 
Mozes ontving de tien geboden om Zijn volk GODs wet (Thora betekent instructie) te onderwijzen en ernaar te leven. Weer luisterden ze niet en werd er tot overmaat van ramp ook nog eens een gouden kalf gemaakt. Dit tergde GOD. Vele duizenden  kwamen om in de woestijn. GOD scheurde  de aarde open.  In Psalm 106 lees je het in het kort en in Num.32 lees je hoe ontzettend zat en moe GOD het was. Mozes had het maar zwaar te verduren met hen. Door hun ongehoorzaamheid  duurde de reis veel te lang.  Kijk maar op de kaart. De volgende generatie zou gelukkig WEL het Beloofde land bereiken. Bereikt in deze tijd iedereen zijn of haar bestemming naar het voor hun ,, Beloofde land'' ? Nee, helaas niet, vele christenen blijven ook teveel rondjes draaien om dezelfde berg in de woestijn want er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je hebt doorzettingsvermogen nodig net als je gaat sporten ...Ook heb je een karakter nodig als Joshua en Kaleb....Toch zegt God dat het voor iedereen mogelijk is, en dat komt omdat GOD iedereen bovennatuurlijk kan helpen.

 

De praktijk
Het verlangen naar de rivier de Jordaan, is een mooi beeld van de doop in de Geest  ( gehele vervulling met het spreken in tongen als bewijs) als je vlak voor het beloofde land staat, en je de woestijn uit komt. Je hebt de praktijk van alle dag meegemaakt,  jezelf overwonnen in de woestijn en al heel wat lessen geleerd. Eindelijk ben je er...je hebt volhard en bent blijven veranderen met de Heilige Geest in je. Je hebt je verbeten, doorgezet en heel wat tranen gelaten. Je bent bezweet en het stof van de woestijn zat ...Water ! Nu mag je door het water, NU voor de tweede keer. Je hebt telkens voor de Waarheid gekozen en niet voor de leugen. Zie bij ; Ruach ha Kodesh voor de doop in de Geest.   Spr.14:2 Wie in oprechtheid wandelt vreest de HEER. Weer een keus van ons/ jouwerzijds en weer een belofte/ wonder van GOD als antwoord....

Als je nog even  terugdenkt... hoe zorgde GOD, jouw Vader en Voorziener  in de praktijk, (op dat moment, midden in de woestijn)  voor jou ? Waren daar  telkens  oases ? Wat deed je met een probleem als je er een tegenkwam en er als een berg tegen op zag ? Wat doe je als je in een dip zit ? Hoe drink je en hoe bid je ? Leunend op GODs woord is JEZUS telkens je bron om te leren vertrouwen en bouwen op HEM. Leer en luister naar advies van oudere betrouwbare christenen. Kies elke keer voor Hem net als deze 60.000 mannen in Zuid-Afrika op de Mighty men conference.   

 

JEZUS zegt in Math.4:19; Komt achter MIJ aan en

Ik zal jullie vissers van mensen maken...

zij lieten terstond / meteen / a la minuut

 hun netten vallen en volgden Hem ! 

Gelijk achter Hem aan ? Alles verder opzij zetten ? Hem nummer 1 zetten  en niet meer een vriendin of vriendje, familie, kind, studie of baan ? Niet meer (ikke) op de troon maar HIJ.... Oeps, dat is heel wat. Is dat eng ? Nee, juist spannend maar gebruik je verstand en blijf nuchter. Abraham werd getest of hij Izaak kon offeren. De reinen van hart zullen GOD zien zegt Zijn woord. Werken, evangeliseren en of getuigen...Je hebt het druk en tegelijkertijd leer je  GODs stem beter verstaan. Het mooiste is als GOD, de Heilige GEEST tot je gaat spreken door Zijn woorden of tot je hart met een stille, zachte, innerlijke gedachte of stem. Zoek en je zult vinden, Klop en Ik doe open..zegt JEZUS. Psalm 91:1 Wie bij de Allerhoogste schuilt en overnacht in de schaduw van de Ontzag wekkende....BID EN AANBID  .... ....Zijn Woord lezen, ....Hem volgen... naar Hem leren luisteren.... Worstelen en fouten maken...geeft niets. Vallen en opstaan hoort erbij maar zolang ons ,,IK'' in ons leven de overhand heeft, kan GOD weinig met ons beginnen want de vruchten van de GEEST kunnen dan niet in ons worden uitgewerkt .


  De vrucht van de GEEST 
Gal 2:20 en Gal.5 is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, geduldtrouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn de resultaten in je gedrag wat GOD in jou bewerken kan/mag  als een soort volwassen, rijpe vruchtfase na je wandel van inzet en gehoorzaamheid aan GOD door de jaren heen. Als je trouw meewerkt  en in de waarheid wandelt, kun je jezelf toetsen en bemerken of je geslaagd bent in,... weer een vrucht. Sommige vruchten duren langer. Aan de vruchten herken je een boom. Sta GOD blijvend  toe iets in je te doen, toe te voegen, te veranderen, te vernieuwen zodat jij a.h.w. steeds beter gaat ,,smaken'' en kan rijpen. Een zure appel of een te vroeg geplukte vrucht eet je niet op want die smaakt gewoon niet lekker. Bovendien krijg je er pijn in je buik van. Een zuurpruim is geen voorbeeld !

Ga door en wandel in Geloof en vertrouwen

Bronnen waar JEZUS is,  versterkt HIJ je  en laat HIJ je drinken. Onthoudt dit; Je grootste sprekende bron is je eigen Bijbel, Zijn woord voor jou en jouw relatie, vebond en geloof in HEM. Gewoon thuis op een plekje met HEM, waar HIJ tot je kan spreken door de Heilige Geest. De andere bron is de kerk / groep / familie / vrienden waar je heengaat en versterking krijgt door het onderwijs en je omgang met andere gelovigen. Je gaat normaal eerst naar de kleuterschool daarna naar de Basisschool, Middelbare school en dan wie weet studeren. Ook in je wandel met JEZUS kun je beter geen klas of trede overslaan, overmoedig of voortijdig handelen. Natuurlijk kun je wel geloofsstappen nemen en doen wat je hand vindt om te doen, etc.

Je (geestelijk) huis is je leven 
Spr.9:1 Bouw met wijsheid je huis. Math.7:24 en 25 Je bent verstandig als je je huis( leven)  bouwt op de rots JEZUS, zodat de storm (die komt) je zal doen blijven staan. Je kunt niet al met de zolder bezig zijn als er nog geen muren, eerste etage of trap gebouwd  is op het fundament. Inrichten is leuk maar als er nog geen loodgieter of electriciën is langs geweest wacht je daar toch ook mee ? Zo kun je ook  niet groep 3  overslaan en al naar groep 8 willen omdat je toevallig gestudeerd hebt. Zo werkt het dus niet. Als GOD bijvoorbeeld eerst met jouw herstel en/of  restauratie (laat ik dat vergelijken met de bedrading of stroom voorziening ) van binnen bezig is, kun je nog niet veel dragen, dan zit je gewoon in die fase van opbouw. Soms moeten sommige muren eerst worden afgebroken om daarna totaal opnieuw gemetseld worden. GOD is barmhartig en heeft heel veel geduld met ons. Kunnen wij dan eerst leren geduld te hebben met onszelf en onze vooruitgang?

 

  Je wordt gewoon helemaal nieuw gemaakt en opnieuw gebakken ! 
Hebr.3:6 en 1 Petr.2:5 zegt namelijk dat je een levende steen bent, die in wording is, voor een geestelijk huis samen met andere levende stenen ! Accepteer en waardeer waar je staat als jonggelovige en zorg dat je opgroeit op een gedegen manier zodat je als een boom geplant wordt aan waterstromen,  die zijn vrucht geeft op GODS tijd. Sommigen van ons hebben geen goed zelfbeeld meegekregen door een gebrekkige opvoeding of door een andere oorzaak. Door omgang met anderen leren we ook onze Nieuwe identiteit kennen.
Col.1:28zegt; Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen (ook waarschuwen) en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus JEZUS. JEZUS is onze goede Herder en wij zijn zijn schapen. Let dus op je voeding, je hebt in het begin als jong lammetje heerlijk vrolijk rondgedarteld maar als beginnend schaapje heb je nog steeds veel melk en aandacht nodig en het is nodig dat je wordt opgebouwd in elke bouwfase  en.....soms geschoren,  je oude wollige,,natuur'' mag eraf ! Ef.4:23 Zegt dat Onze geest en ons denken voortdurend vernieuwd moeten worden.

        

Oude wol  
Als je het toelaat, wordt je oude wol, je oude jas er dus afgeschoren, net als je ziet bij de schapen in de wei, die je ineens met een dun ,,matje'' ziet rondhuppelen als het te warm wordt. Voelt ff niet lekker... dat scheren ! maar op den duur toch heeeel prettig dat het eraf is,  die oude vacht.  Oude zaken uit je oude natuur, nieuwe gewoonten aanleren het hoort er allemaal bij. Kol.3:10 zegt Bedrieg elkaar niet, nu U de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van Zijn Schepper en zo tot inzicht komt. De reis kan prettig en avontuurlijk blijven ook al bestaat ,,een woestijn''  nog steeds alleen uit zand.....en is ie heet en droog. Groene weiden zijn je beloofd ! 

 De Heer is Mijn herder, Hij doet mij liggen aan grazige weiden,
     Hij voert mij naar rustige wateren, HIJ verkwikt mijn ziel                                                       
en leidt mij in rechte sporen om Zijns Naams wil  ! 

 

                                   

 In Joh.13:34,35 zegt JEZUS 

Een nieuw gebod geef Ik je dat je elkaar liefhebt

zoals Ik je heb liefgehad en liefheb.

 In de tegenwoordige christenwereld lijken veel dingen christelijk. Iemand kan zeggen dat hij JEZUS volgt maar... aan de vruchten herken je de boom. Je hoeft niet te oordelen of te veroordelen maar feiten zijn feiten en het is dan vervelend als je ineens bijv. iets naars ontdekt en  een paar ,,lijken" in de kast vindt ! Er zijn erg veel verschillende soorten kerken en christelijke groeperingen en ze hebben niet allemaal dezelfde standaard ! WEET dat ! Ze geven je niet allemaal gezond geestelijk voedsel !  Een slechte maaltijd krijgen in een restaurant met alleen een lekker sausje ... ? Dat wil je toch niet ? Je zult soms keuzes moeten maken voor je eigen bescherming en je eigen bestwil. En soms betekent dat ergens ,,vertrekken"of niet meer met iemand omgaan of heel anders  met iemand omgaan. 
Samen optrekken is belangrijk en nog steeds een stuk gezelliger. Of niet dan ? Oke, je hebt (net zoals overal) dus hele gave, coole hippe, maar ook hele vervelende schapen tussen lopen, diep verwonde schapen maar ook opgeblazen popie jopies, vrome nepchristenen, saaie pieten, eigenwijze dombo's, of bokken die alles beter weten en weet je ...  Jer.7:8 zegt; Bedrieg jezelf niet met leugenachtige overwegingen ! Spr.2:12 Houdt je af van verkeerde wegen, om je te beschermen tegen leugenaars. Psalm 144:8 die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen... Leugens komen van de grote leugenaar, van de vijand door mensen heen... Sommige schapen bijten zelfs ! Ken je het valse spel der mensen ? Als lammetje moet je nog een hoop leren en voorzichtig zijn. Let dus op met wie je optrekt !!! Ze zeggen wel eens; je hebt vleselijke, geestelijke en / of VRESELIJKE christenen ! Ach, je leert zo gewoon weer wat lessen om geen aanstoot te nemen, sterk te worden,  te onderscheiden en te volharden. Iedereen zit in een andere fase of seizoen en we beleven dingen toch allemaal verschillend door onze achtergrond maar... wees gerust er zitten altijd wel aardige en betrouwbare schapen tussen, waar je mee van gedachten kunt wisselen !

   

Blijf op de smalle weg
JEZUS zegt net als MOZES dat als wij HEM liefhebben, wij zijn geboden zullen doen. Het komt op je daden aan dus. Wat ga je doen ? Ga je JESHUA volgen, dienen en gehoorzamen ? Doe je het eerst rustig aan om Hem te leren kennen ? Heb je eerst rust en genezing nodig ? Wil je net als Joshua of Kaleb zijn ? Wil je je  toewijden ? We kunnen  ALTIJD de overwinning behalen als we gehoorzaam zijn al gaat dat in het begin met vallen en opstaan.  1Cor.10:13 zegt: Je hebt  geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan en GOD is getrouw, die niet zal gedogen, dat jij boven je vermogen verzocht wordt, want HIJ zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat je er tegen bestand bent.

Je geloof wordt beproefd, je wordt verzocht, misleiding en verleiding komen op je pad en wat doe jij, wat kies jij ? Waarom overkomt je dit en dat ? Wacht is eventjes... Misschien is dat GOD die jou sterk wil maken !

 

1Cor.16:13 Waakt, staat in geloof (wordt standvastig), wees sterk !

Psalm117:2 Zijn goedertierenheid is geweldig over ons en de waarheid des HEEREN is tot in  Eeuwigheid !

Ef.6:10 Wordt krachtig in de HEERE en de sterkte Zijner Macht.

 

 
 

 JEZUS zegt;Joh.6:35 ,,Wie in MIJ gelooft, zal nimmermeer dorst hebben. Jes.44;3 IK zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. IK ben de eerste en de laatste buiten MIJ is er geen GOD.''
  
Wordt vernieuwd in je denken  
Heb je al je afgoden in Egypte achtergelaten ? Staat er nog een Boeddha in de tuin ? Is Sinterklaas belangrijker dan je kind ?
Val je terug in oude gewoonten ? oude patronen ? Dat kan haast niet anders want die ben je niet zomaar kwijt. Blijf niet worstelen, reken af met de wortel. Misschien heb je bevrijding nodig.Toen het volk van Israël door de woestijn trok was Egypte nog niet uit hun systeem. Niet uit hun denken. Ze waren immers zo lang slaaf geweest. De huidige wereld is ook gedemoniseerd en gevangen in het Babylonische systeem (in de eindtijdfase op weg naar ,,totale controle") Waren wij ook niet slaven van de wereld en van het systeem ? Waren wij ook niet onwetend?  Zijn wij nog slaafs verslingerd aan.? God wil ons geheel vernieuwen, naar geest, ziel en lichaam. Die laatste twee doen er wat langer over om een te worden met onze nieuwe geest. JEZUS zal ons eerst herstellen, opbouwen en versterken daarna  reinigen, heiligen, vrij maken en vormen zoals HIJ ons bedoeld heeft. Paulus zegt daarom in de Rom.brief;  Wordt  vernieuwd in je denken, (zodat je jong en fris blijft ook als je ouder wordt)  Wordt vernieuwd en weer puur  zoals je was toen je een kind was..maar nu volwassen. Nee, je bent geen slaaf meer. Je mag  nu op GODs manier leven. Op GODS manier handelen betekent eerlijk en rein handelen. Dat is een hele klus als je bijv. oneerlijk bent geweest tegenover jezelf en anderen. Misschien ben je gewend alleen maar te presteren of te behagen en heb je moed nodig om in de spiegel te kijken en moet je je  trots overwinnen om iets toe te geven ? Bekeren is dus meer dan je denkt. Het is je hele leven wat omgekeerd wordt !

 

De rechte weg
Iedere gelovige gaat door dit proces, ook bekende gelovigen zoals bijv. Kaka, een populaire braziliaanse voetballer. Laat je dit proces niet toe of stel je het uit of vlucht je ervoor ? Laat je je trotse IK nog op de troon zitten ? Dan bewerkt het schijnheiligheid . In feite blijf je dan onbetrouwbaar en als een sjoemelaar in het zand rondjes draaien.

Je bereikt er niets mee en je komt niet in het Beloofde land net als de eerste generatie Israëlieten. Neem altijd de rechte weg, niet de kromme. Wees eerlijk tegenover jezelf. Sluit geen compromissen. Kies altijd voor de waarheid in een situatie en laat je disciplineren. Dan heb je geen spijt. In Hebr.12:9,10 En verder, wij hadden onze aardse vaders die ons disciplineerden. Daar hadden we eerbied voor. Des te meer dienen we ons te onderwerpen aan GOD de Vader. HIJ doet het voor ons bestwil om ons te heiligen. (Laat je niet inpakken door verkeerde leerstellingen en dogma's, laat je nooit intimideren, beloof me dat) Heb ontzag voor christenen die je helpen en onderwijzen al zijn ze niet perfect. Het mooie Woord van GOD besproeit je ziel, je tuin met kleine zaadjes van Geloof die een kado van GOD zijn, bij je wedergeboorte en laat het in je hart groeien totdat het uiteindelijk een prachtige tuin wordt. GOD is de landman, Je Hemelse Vader, HIJ bewerkt en besproeit onze wijngaard met het levende water, als je het Woord van GOD drinkt, doet en in je hart zaait...

JEZUS zegt;  ,,Ik bid voor hen, die door hun woord in MIJ geloven''       
Leun op je geliefde 
Waarschijnlijk zul je dus op je weg wel eens inzien dat je je mag ,,blijven'' bekeren van verkeerde manieren, gedrag en/of houding  totdat je koninklijke manieren je eigen gemaakt hebt. De Bijbel noemt dit heiliging. Soms geeft GOD je een heldere droom of een duidelijke openbaringIn Joh.8:31,32 zegt JEZUS Als je In Mijn woord blijft zijn jullie werkelijk mijn leerlingen/discipelen en dan zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je VRIJmaken!  Ik kan een boek schrijven over waar GOD mij liet merken waar ik in mocht veranderen ! (en nog steeds slijpt) Sommige confrontaties zijn pijnlijk maar ga je door de ogen van GOD kijken dan zien de dingen er allereerst zo prachtig  en nieuw uit om je heen en ben je blij dat je de stap weer gemaakt hebt !..ZO dankbaar ben je dan. Ook wordt je geest levend en alerter. 

: rgb(227, 236, 241);">Bekeren is dus een voortdurende keuze voor je Koning Een koninklijk en innerlijk bouwproces op vele gebieden van je persoonlijkheid. Afbraak van het oude en opbouw van het nieuwe. Een transformatie van je hart en je denken die uiteindelijk zichtbaar wordt voor anderen en duidelijk winst voor jou op elk vlak van je leven. Een totale verbouwing en reconstructie lijkt zich soms af te spelen bij je van binnen. Het is GODs bedoeling dat je Koninklijk wordt in je denken en doen !  Je wordt zo vrij en licht als een veertje. De Heilige GEEST overtuigt je van zonden in dit proces en HIJ laat je ook zien hoe je dingen anders kan gaan doen ! Breng het telkens bij Hem. Breng het bij het kruis. HIJ is blij met je. JEZUS kwam daarvoor en zo kun je telkens blij blijven en verder trekken. Hij zegt in Joh.15:10 ;

Als je Mijn geboden bewaard (opslaat in je hart en ze doet ),
zul je in Mijn liefde blijven, zoals IK de geboden
van Mijn Vader bewaard heb en blijf in Zijn Liefde.

,,Leun op MIJ''!
 
 
zegt JEZUS tegen jou ! Leun op je Geliefde ! Wees niet bezorgd en schaam je niet voor Hem of voor jezelf. Stop met zondigen. In Zijn kracht lukt het je. Dat is zijn genade. Je bent niet meer alleen en anderen worstelen vaker dan je denkt met dezelfde of andere dingen.  HIJ is bij je en woont in je !

 

Houdt moedHeb MIJ lief zegt GOD, met geheel je hart en ziel en al je kracht    JEZUS zegt in Joh.16:33 Houdt goede moed IK heb de wereld overwonnen !  GOD is een jaloers GOD. HIJ HOUDT ZOVEEL VAN JOU Zoveel zelfs dat HIJ verdrietig wordt als jij andere goden aanbidt. (Dat kan ook je auto, je werk of geld zijn ...iets anders  wat je boven HEM zet ) Net als in een gepassioneerd huwelijk wil GOD de EERSTE zijn en niet tweede of derde keus. Je kunt nl. ook langs elkaar heen leven in een huwelijk/relatie en elkaar totaal niet kennen. GOD houdt van een vurige relatie vol passie. In de woestijnperiode wordt er dus aan je relatie gewerkt met HEM. Je bent dan misschien wat vaker alleen. Je wordt  dan ,,tijdelijk'' apart gezet met meerdere  doelen. Dat is echt bijbels. 1Joh.5:6, 1Tim.4:1, Gal.5.

 Volharden= doorbijtenAllemaal gaan we door beproevingen die ons geloof versterken en we leren volharden maar vooral toekomende leiders worden getest en beproefd  want GOD wil Zijn Glorie met niemand delen en we zijn totaal afhankelijk van Hem. Bepaalde karaktervorming kan lang duren.

Soms betekent dat volhouden en doorbijten. Vasthouden aan GODS Woord en beloften. Jozef zat heel lang in de gevangenis terwijl hij onschuldig was. Het lijkt erop dat GOD bij hem bezig was met een innerlijke verbouwing en/of reconstructie op lange termijn. Jozef was heel arrogant maar had een mooi hart en uiteindelijk werden zijn dromen waarheid. GOD wil met ons spreken telkens weer in de kleine dingen en HIJ fluit je, (ons) wel eens terug voor een poosje. Op je werk leert hij je elke dag nieuwe dingen waar je ook geplaatst wordt. Ook kan GOD de mens(en), situaties om je heen gebruiken om tot je te spreken. Vaak om ons te helpen meestal op een liefdevolle manier  inzicht te krijgen in een situatie, oplossingen te bieden, je te helpen concentreren, terecht te wijzen of te corrigeren en dat doet HIJ als je je  blijft verdiepen in HEM en in Zijn woorden. Kan GOD jou vertrouwen  om je meer toe te vertrouwen ? Doe je wat HIJ zegt ? Hou je echt van HEM ? Geloof je HEM ?

Deut.20:4 Wees niet bang en geef niet op ! Laat je niet uit het veld slaan !

  Want de HEERE der HEERSCHAREN vliegt voor je uit en mengt zich

in de strijd tegen je vijanden en geeft je de overwinning !


 

Een verfrissend feest !
Al ben je in je ,,woestijn'' of in een groene weide , het echte leven met JEZUS in de persoon van de Heilige GEEST kan dus ook een feest  zijn. Een groot en verfrissend overwinningsfeest maar ...blijf nederig.  YESHUA volgen,  is de keuze maken telkens bij JEZUS aan Zijn voeten te gaan zitten  ( tijd vrijmaken samen met  de Heilige Geest de woorden van JEZUS lezen en  doen) je kruis opnemen en dicht bij HEM blijven. Zo leer je te wandelen met JEZUS in de Heilige GEEST. Zo leer je ook Zijn stem  verstaan. Eigenlijk doe je dit tussendoor want  je werk  doe je zo goed mogelijk of je studeert. Zo wordt je karakter in de praktijk gevormd. Zo wordt je bevrijdt. Zo wordt je een geestelijke christen. Het is jij, die zelf bepaald of je telkens vervuld en bemoedigd blijft, bij een bron blijft of verder trekt. Het is jij die bepaald of je twee heren dient of EEN.

                    JIJ bent geen slachtoffer meer OH, NEE !

JEZUS was het      S L A C H T     O  F  F  F  E  R    !  voor jou !

 Wie zit er op de troon van je hart? Jij of JEZUS? Check en onderzoek  jezelf en oefen je hierin. Je kunt niet de wereld en de HEER JEZUS dienen zegt het Woord van GOD. Math.6:24 en Luc.16:13 Je kunt niet rebels blijven en de dingen naar jouw hand zetten of manipuleren.

Fil.3:14 Maar een ding doe ik, ik vergeet wat achter me ligt en ik strek me uit naar wat voor me ligt !

  

Telkens kiezen 
Je kiest dus steeds zelf en bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Jij bent dus ook zelf verantwoordelijk voor je groei en je heiliging. Het is nodig om bij een frisse bron  (kerk of bijbel studie groep) te blijven mits deze aan de Bijbelse voorwaarden voldoet, en het  betrouwbare gelovige christenen zijn en je er mag gaan groeien en bloeien. Ook wordt je er door elkaar  geslepen. Soms moet je op krachten komen en zijn je dagelijkse beslommeringen, studie en of je werk of je gezin al zo tijdrovend dat je blij bent dat je de week goed bent doorgekomen. Als jij het meent  met GOD zal HIJ je  verfrissen, helpen verkwikken en belonen, krachtig, vrijer en gelukkiger  maken,  telkens weer. Hij zal je leren te  leven en te ,,wandelen'' in de GEEST. Als er een ,,figuurlijke'' vijandige pijl op je wordt afgeschoten leer je ze te ontwijken ! Let op je eigen woorden,  handel en wandel en overleg je eigen gedrag met GOD. Vaak is onze houding nog niet zo snel als we zouden willen in overeenstemming met de  Heilige Geest  en GODs woord en wil maar GOD heeft geduld met ons. Onwijs veel geduld. Gehoorzaamheid daar behaag je je Hemelse Vader het meeste mee en zo kom je door de woestijn.

Doe jij je best dan doet GOD de rest ! Wordt bemoedigd door het volgende filmpje ( laatste gedeelte van Ians After Death-experience)

Een nieuwe fase 

Ook is GOD een goede raadgever. Hij leert je een goede rentmeester te worden van je financiën en je tijd beter in te delen. Je leert prioriteiten te stellen en jezelf kennen. Je leert verantwoording te nemen en verantwoordelijkheid voor anderen te krijgen. Soms zit je op een doodlopende weg en verlies je je baan of vrienden omdat GOD een beter plan heeft met je. Dat is dan op dat moment niet makkelijk. Dan komt er een nieuwe fase of seizoen.  Vertrouw dan op GOD dat HIJ de weg gaat banen voor jou en je nieuwe vrienden geeft. Als GOD een deur sluit..opent HIJ  altijd een andere en betere voor je ! Lees 1Cor. 10 als een belangrijke waarschuwing.

Sluit geen compromis met de makkelijke weg anders blijf je in de woestijn rondjes draaien. Je kunt n.l. ook snel naar het Beloofde land. Doorgaan en gehoorzamen... val je ? geeft niet, vat moed, sta weer op, geef het niet op. GOD is met je .Vergeef jezelf  JEZUS zweette bloed van angst voor wat HEM te wachten stond. HIJ werd verbroken voor ons, ons oude IK wordt ook  gekruisigd maar dat is OKE !!! Wij gaan juist leven met en in HEM !!! Zijn wij dan bang als we met onszelf, een probleem of een nare eigenschap geconfronteerd worden?

 

Met JEZUS ben je meer dan overwinnaar !
 
Het probleem wat op je weg tegenkomt zul je kunnen overwinnen als je samen met de Heilige GEEST in de spiegel (Zijn Woord ) durft te kijken. Hij kent je zwakheden en weet precies wat je aankan en waar HIJ je in wil vormen...Je Hemelse vader  is je pottenbakker. HIJ weet hoe hij jou bedoeld heeft. Al was je stuk. HIJ lijmt je. HIJ koestert je bij de bron. HIJ maakt van jou een nieuwe glimmende, prachtige vaas. Niet in een keer hoor. HIJ is heel  voorzichtig met je en een echte Gentleman.

GOD is je Hemelse Vader en HIJ begrijpt je, HIJ kent je al vanaf je vormeloos begin.. HIJ snapt je. Alles wat gebroken was hersteld HIJ.  Als jij Zijn heil en liefde ontvangen wil, zal Zijn gunst  met je zijn en deuren waarvan jij dacht dat ze nooit open gingen, zullen voor je open gaan !  GOD is goed . HIJ is geweldig en helpt je volharden. Bij tijd en wijlen zul je overspoeld worden met blijdschap en overstromen van geluk maar soms is het ook doorbijten en volharden ( flink fff janken) net als een wedloop. Keuzes maken tegen ,,het vlees'' en voor de Geest net zolang tot je het de normaalse zaak van de wereld vindt.Gal.5:16 Soms ook zul je wel eens wat tranen laten, maar dat is echt normaal.

Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien !  Wat je zaait zul je oogsten! GOD helpt je een sportieve en eerlijke mentaliteit te ontwikkelen waardoor je bergen kunt verzetten, als je volhardt en afrekent met wat je in de weg zit.. Zo kom je  uit de woestijn bij ALLES wat GOD je beloofd heeft leunend op je Koning en Geliefde ! Zo kom je op je bestemming en tot je bestemming. Zo wordt je net als Joshua en Kaleb. Zo kom je met HET BELOOFDE in je in het Beloofde Land met alle beloften voor jou.

Psalm 24:3 Wie mag de berg des HEEREN beklimmen?

Jes.2:3 Kom laten wij opgaan naar de berg des HEEREN !

Psalm 15:1 Wie mag wonen op Uw Heilige berg?

Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen

en Ik zal zijn naam NIET/geenszins uitwissen uit het boek des Levens...

  

En dan...... hoe gaat het dan verder ?
Wat houden die beloften in  ?  Dat is reuze spannend...oké hier alvast een beetje. GOD zal als een echte Vader de belangrijkste beloften vervullen maar op sommige beloften moet je langer wachten dan je gedacht had. Ook test GOD je, snoeit Hij je, heelt Hij je, vormt HIJ je, ook in jouw,, Beloofde Land" om nog meer vrucht te gaan dragen. In jouw Beloofde land wonen ook reuzen die je zult moeten confronteren en  verslaan. Je geduld wordt echt op de proef gesteld. De vruchten van de GEEST worden in je uitgewerkt en komen tot bloei. Alle stadia. IJverig zijn is goed, maar prestatiedrang niet. Je hoeft je niet te bewijzen. Toch nog even iets langer wachten dan je gedacht had op een grote droom? of je gaat even door een stukje wildernis om toch nog die ene les te leren....?

Gebeuren er ineens verdrietige dingen om je heen ? Moet je ineens met grotere verantwoording omgaan ? Ben je zo enthousiast geworden dat je naar een goede Bijbel school wil of een andere grote uitdaging aangaat ?  Een ding kan ik je vertellen. GOD je Vader wordt steeds groter en groter, echter, duidelijker en dieper, zekerder en betrouwbaarder voor je. Zijn liefde breder, dieper en wijder. Je snapt Hem beter en je gaat een Heerlijke Rust in, lees het in Hebr.4 ;een zeven keer diepere rust dan toen je thuis kwam en je je bekeerde. Het is een echte Heerlijke overdadige Sabbatsrust  van binnen zoals de Bijbel het zegt, een vrede die alle verstand te boven gaat, en daar mag je in wonen...

En van daaruit zal HIJ Zijn plan verder aan je laten zien en openbaren ! Een plan waarin jij de rol vervult waar je altijd al van droomde !

  

Ik zegen jou met Zijn shalom .

Ga in Zijn kracht, Zijn liefde, met goede moed verder !

Geef nooit op ! HIJ gaat met je mee overal waar je door,

over en  heen  gaat, goede en gezegende reis verder  !

Zorg dat je lamp, vol met de Heilige GEEST vervuld wordt en blijft !

  

  

 

 

 

 

 

 
333944 bezoekers (486468 hits) sinds 13-10-2008