Born of My Spirit

De Heilige Geest
               Ruach Ha Kodesh

    

I

  In het bovenste filmpje een korte inleiding over de Heilige GEEST met een oorspronkelijk Braziliaanse lofprijzing . De persoon van de Heilige GEEST, de RUACH HA KODESH ( in het Hebreeuws gezegd) deed vanaf het begin van Zijn schepping een enorm scheppend werk met GOD de Vader en Zijn Zoon JEZUS Chr. Wat is Zijn belangrijke taak in het N.T. ? Wat gebeurt er eigenlijk met jou als HIJ in je gaat wonen ? Kun je ook nog gedoopt worden met Zijn Geest ? Wanneer kun je in geheime taal met GOD spreken ? Heeft GOD voorwaarden ?

  En de GEEST GODS  zweefde over de wateren.....

De meest creatieve krachtigste adem van GOD de Vader, onze Schepper, de allergrootste Kunstenaar aller tijden bewoog al broedend over de wateren als een soort bewegende wolk tijdens de Schepping.  In Gen.1:2 staat: Hij sprak en het was er..... Er zij Licht ...Op dat moment blies de Adem van GOD  en maakte al scheiding tussen licht en duisternis. De Heilige Geest; een geweldige windvlaag .......Hand.2

 

 

 

Hij sprak.... en het was er

De aarde, de zeeën, de lucht, de hemelen met alle schitterende miljoenen sterrenstelsels , planeten en kometen. De planten, de dieren en ... uiteindelijk als laatste, de mens. De altijd vernieuwende,  bruisende, actieve  Adem van GOD , van de allergrootste architect creëerde een prachtige aarde. Dit is Groots !  Zelfs een grasspriet kan een mens niet namaken en achter elk fantastisch design zit een ontwerper. GOD dompelde de aarde onder in Zijn Heerlijkheid. In het Hebreeuws betekent Adam mens, dam betekent bloed en adama grond. Hier proef je in drie woorden, hoe De Geest van GOD de mens vormde en Zijn adem in Adam blies. Alleen GOD Almachtig kan bloed maken met DNA dat uniek is. Het is Zijn Adem die ons doet leven, Het is Zijn adem die in een ziel geblazen wordt. De Geest geeft de mens het leven. Enorme explosies van leven en kracht zijn er geweest toen de Geest van GOD sprak en vorm gaf aan alles ! 

 

De Heilige GEEST was in de tijden van het Oude testament dus wel heel krachtig , dynamisch en actief bezig maar als de Heilige GEEST op de profeten ,,kwam",  spraken zij GODS woorden door te profeteren. De Heilige GEEST kon toen namelijk nog niet IN mensen hun hart wonen zoals nu dat wel het geval is, omdat JEZUS nog niet gekomen was. Ook konden de mensen nog niet in nieuwe tongen spreken. Nadat JEZUS naar de hemel terug ging op een wolk ( de  hemelvaart)  moesten de apostelen wachten op de Heilige GEEST in Jeruzalem !( Pinksteren de 50e dag ) 
 
                                        

 De doop in de Heilige Geest had JEZUS zelf eerst nodig om Zijn taak op aarde te vervullen. Hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. Johannes doopte de mensen in water door onderdompeling en GOD had tegen hem gezegd dat op wie hij ,,de duif'' zag nederdalen en  blijven zitten, die is het ( !) die doopt in de Heilige Geest. Toen kwam de Heilige Geest in  de gedaante als van een duif (HIJ is geen duif) op Hem en werd HIJ totaal vervuld met de Kracht en de Geest. Nu was HIJ klaar om Zijn Vader te gaan dienen.  Lees maar na in Joh.1:29-34 Wij hebben de Heilige GEEST nog veel harder nodig !  Er zijn weer 3 stadia :                                                                                                                                                   

1. Bij de Bekering en wedergeboorte  komt HIJ in ons wonen Tit.3:5-6

2. Net als JEZUS  kunnen wij worden gedoopt met Zijn GEEST als we HEM  gaan volgen. De doop in de Geest is hier een diepe vervulling, met spreken in tongen als bewijs. Hand.2:3 De taal van de Heilige Geest.

3. Wij worden zonen en dochters van GOD die naar en in de GEEST leven. Hand.2:7, Joël 2:28, 2 Petr.1:5-7

 

 1Cor.16   Weet je  niet  dat je een huis/tempel van  GOD bent ?       
                     en  dat   Zijn Geest  in  je  woont ?                                         
 
Mega blij !!!

De Ruach Ha Kodesh, de lieflijke zoete Heilige Geest, zeggen ze in Brazilië is de Geest der Waarheid, de derde persoon van ,,de drie-eenheid". Hij is nu ook altijd bezig daar waar HIJ de vrijheid krijgt, elk huis, elke gelovige te herscheppen, te vernieuwen, te bevruchten, te troosten, te helpen, te zegenen, te bemoedigen, te genezen, te bevrijden, te leren, te bekrachtigen, te verkwikken , te verblijden, te verkondigen, te onderwijzen, te vervullen, te openbaren, te heiligen in en met de liefde van JEZUS  en de Vader .De Heilige GEEST maakt je zo Mega blij, overvloedige vreugde is er voor Uw aangezicht, dichtbij JEZUS zegt Psalm 16:11. DIT ALLES om HEM en ZIJN WOORD goed te leren kennen !

  

 Op een wolk

In Rom.8 spreekt Paulus  over het leven door de GEEST. Als we opnieuw geboren zijn, onze gezindheid veranderen ( bekeerd zijn)  en gedoopt  in water en het Woord van GOD indrinken en Hem gehoorzamen  (Deut.28) worden we door de Heilige Geest telkens vernieuwd en verfrist. Als je bezig bent met Zijn Woord en gaat leren bidden is het net alsof je op een wolk in de Eeuwigheid ,,drijft''. Tijd bestaat niet meer.  Wie VERNIEUWD wordt in zijn denken door het waterbad van het Woord stroomt vol van de Heilige Geest. Dit is erg belangrijk voor een nieuwe gelovige. Die twee horen bij elkaar. Hij laat je woestijn bloeien als een roos en maakt je wijngaard als de hof van Eden !

 

  

Van een rups naar een vlinder

(Lees ook Rom.12) Laat je dus door de Heilige GEEST transformeren en heerlijk vernieuwen en NIET door religiositeit inpakken. Blijf IN de Wijnstok, Blijf In Hem , IN Zijn Woord want de GEEST houdt zich altijd aan het Woord van GOD ! Je was namelijk a.h.w. een rups en je mag uit je cocon komen en gaan vliegen want je wordt door die transformatie een prachtige vlinder. De rups die nooit een vlinder wordt, mist totaal zijn of haar bestemming. JEZUS had vaak botsingen met de farizeeërs hierover omdat ze niet wilden veranderen en zich niet wilden vernieuwen. Ze bleven vastzitten aan tradities en gewoonten en die bleven ze boven JEZUS plaatsen, boven de Liefde van de Vader enz. Alleen de waarheid maakt VRIJ ! Zij  stonden dus niet open voor de leiding van de Heilige GEEST. Nog steeds blijven veel christenen steken doordat ze tradities en gewoonten te belangrijk vinden of moeite hebben hun oude leven af te leggen. Begrijp me niet verkeerd want regels ,wetten, orde en structuur zijn nodig maar als JEZUS op de sabbat iemand genas of van zichzelf sprak dat HIJ GOD was, noemden zij dat heiligschennis. ,,Blinde wegwijzers'' zei JEZUS,  werden het ! Wat heeft JEZUS een enorme geestelijke strijd moeten leveren tegen deze religieuze machten. 

 

 
 
Religie is dodelijk

JEZUS schold de Schriftgeleerden uit voor adderengebroed en witgepleisterde graven..  Paulus deed het ook. Dat betekent nogal wat . Een kuil vol glibberige slangen die rond elkaar glijden en slechte plannen beramen. Ze glijden constant langs elkaar heen . Ze kletsen en praten over GOD en mensen maar ze doen en gehoorzamen de woorden van GOD helemaal niet en brengen mensen eerder naar een dood geloof en rituelen. Schijnheiligen, Nep-gelovigen die wel de woorden van GOD  en de wetten kennen maar gebruiken voor zichzelf . JEZUS is daarvoor niet aan het kruis gegaan, HIJ vindt dat heel erg slecht.. Jullie zijn GEEN kinderen van Mijn Vader,  zei JEZUS zelf.  Witgepleisterde graven noemde JEZUS ze, omdat ze meer dood dan levend waren en de mensen opnieuw knechten.
                                   
.                                               .

  De Heilige GEEST houdt zich aan het Woord van GOD. HIJ/ZIJ is de levende, transformerende, creërende persoonlijkheid van de Godheid en werkt echt niet buiten de Bijbel om. Door ons geloof in JEZUS worden wij gerechtvaardigd maar de Heilige GEEST die weer overtuigd van gerechtigheid,  wil dat wij gerechtigheid GODs in HEM worden.  Joh.16:8, 2 Cor.5:21  HIJ trekt zich terug als er zonde in het spel is, zo gevoelig is de GEEST van GOD. HIJ zal zich niet opdringen. Let op voor controle en manipulatie. Ook bij een verkeerde uitleg van GODS woorden trekt de Geest zich terug. ( Dit is heel veel gebeurd in de geschiedenis en gebeurt nog steeds) Ik bid dezelfde tekst voor jou die Paulus destijds bad en in COL 1:9-13 staat; Dat je vervuld mag worden met de rechte kennis van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat je waardig met Adonai, je HEER zult wandelen en dat het HEM behaagt ! Dat je in alle goede werken vrucht draagt groeiende in de kennis van GOD. Dat je met alle kracht bekrachtigd wordt naar de sterkte van Zijn HEERlijkheid tot alle lijdzaamheid, geduld en blijdschap. Dat je GOD je Hemelse VADER altijd bedankt omdat hij jou bekwaam gemaakt heeft , om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht !! HALLELUJA Amen. 

 

Niemand mag dus Gods woorden manipuleren of ze misbruiken. 

 

 De Heilige Geest overtuigt van oordeel Joh.16:11 en Kol; 2:13-14

Je bekeert je dus omdat de Heilige Geest je ergens van overtuigt !

Je wil dan automatisch datgene veranderen  of ergens vanaf, of je bent het zo zat en je brengt het met overgave bij JEZUS. Niemand anders kan zoiets bewerken, alleen de Heilige GEEST. Wat leugenachtig is  zal HIJ je laten zien als je daarmee aan de slag gaat. .Je kunt GOD echt niet voor je karretje spannen. GODs GEEST is erg gevoelig en trekt zich terug zodra er dus onheilige dingen gebeuren of leugens in het spel zijn.  Er zijn samenkomsten waar de Heilige GEEST helaas niet welkom is of maar even mag komen. Let op de geest van toverij die de plek van de Geest in wil nemen.  Dat is heel verdrietig en doet Hem zeer. Daar waar JEZUS gehoorzaamd wordt en mensen oprecht zijn en zich vernederen voor GODs aangezicht zal GOD machtige dingen kunnen doen. HIJ kan een dode opwekken ! dus ook een dode of  dorre kerk kan HIJ nieuw leven inblazen..

 If My people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land.

 

 

De Geest der Waarheid

 De HEILIGE GEEST wordt met recht, de Geest der waarheid genoemd. De Geest der waarheid is niet afhankelijk van leugens zoals  de wereldse boze geesten. Waar de Geest van de HEER is, daar is vrijheid ! daar kun je ademen  en vervuld worden (,,drinken'') 2 Cor.3: 17 De sluier is weg en Zijn glorie neemt toe. De Galatenbrief  Gal.5:22 schrijft over de vruchten van de Geest. Het zijn de eigenschappen en kenmerken van jouw vorming die de Heilige Geest IN jou gaat bewerken nl. liefde, blijdschap en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof en vertrouwen, zachtmoedigheid, eenvoud en zelfbeheersing (matigheid). Denk maar eens na.  Aan welke vrucht GOD bij jou aan het werk is ? Telkens of langere tijd werkt GOD aan een van deze vruchten als je Hem dit toestaat.

 
 
 De hemelse schat
Heet ook de Trooster,  die naar de aarde gezonden werd om bij de discipelen te zijn en om het werk van JEZUS voort te zetten. Joh.16:5-15  Wat voor taak heeft de Trooster, de Heilige GEEST, de Geest der waarheid dus eigenlijk? Heeft HIJ meerdere taken ? In het volgende vers staat dat HIJ, een hele belangrijke maar geen gemakkelijke taak heeft. ( stukje herhaling) In vers 8 staat n.l., dat HIJ de wereld overtuigt van zonde en gerechtigheid en van oordeel. HIJ overtuigt jou dus..ga dit anders doen, ruim dit of dat op, reken af met.......ga naar het kruis van JEZUS, reinig je, bekeer je van dit of dat..HIJ spreekt dus tot je...thuis als je je bijbel leest, via Zijn Woord of in een samenkomst waar het zuiver is. Spits je oren dus ! Tegelijkertijd is HIJ een Helper en staat er in de bijbel dat HIJ je alles leert en helpt herinneren. HIj kan je waarschuwen voor gevaren zoals mensen met verkeerde motieven maar ook hele positieve ideeën geven op je werk. HIJ beurt je op als jij het even  niet meer weet of ziet zitten. Je tom-tom op weg naar welke persoonlijke  bestemming is  HIJ ook. HALLELUJAH ! Ook kan HIJ je barstensvol stoppen met goede en creatieve inspiratie ! Maar de leerlingen van JEZUS begrepen alles niet meteen. Wij ook niet. Als jij het dus niet meteen snapt is dat echt niet vreemd. Het is een voortdurend ontdekken en leren kennen.
 
          De doop met vuur
JEZUS ging op een wolk terug naar de hemel (de hemelvaart een machtige happening ! ) en zitten op de troon aan de Rechterhand van Zijn Vader en daarna zou HIJ, de Trooster, de Heilige GEEST  sturen ? Wat moesten de leerlingen zich daarbij voorstellen ? Ze snapten niet dat de GEEST van GOD in hun kon komen wonen ! Dat had niemand toen nog meegemaakt. Met Pinksteren zaten ze te wachten in geloof en grote verwachting ....ergens in een bovenkamer in Jeruzalem ......en ... oh zo spannend.. Waarop dan wachten ? What on earth was going to happen ?Afscheid nemen van JEZUS in levende lijve, na alle wonderen die ze met hem hadden beleefd en dan wachten op wat ? Een geweldige windvlaag kwam er in de kamer..... Hand.2 Ook kon diezelfde GEEST in ieder tegelijk komen net als zonnestralen, die miljoenen mensen tegelijk verwarmen. Ze werden vervuld ! en kregen een machtige aanraking en spraken met tongen als van vuur in meerdere talen.  Ben jij al vervuld ? Wil jij die tongentaal die ik  hier even  ,,geheime hemelse taal'' noem ook hebben ? GOD wil niet anders dan jou vervullen !!!
 
Een  voor jou....tongentaal ?
Er zijn vele misvattingen in de kerk geweest over de tongen taal. Nog steeds beweren bepaalde stromingen dat het niet meer voor deze tijd geldt. Het is een cadeau en belofte van GOD .  Deze geestelijke, geweldige en wonderlijke hemelse gebedstaal  is een van de gaven van de Heilige GEEST die voor iedereen die JEZUS wil volgen beschikbaar is.  Het is een van de sieraden van de hemelse schat die je zo krachtig opbouwt van binnen. Het is ook een heilige taal van jouw geest naar GODS GEEST en visa versa. Als je in tongen bidt wordt je versterkt en dat heb je heel hard nodig in deze tijd. het heeft mijn leven gered en ik kon echt niet zonder. Toch is het GOD en GOD alleen die iets uitdeelt en weet wie van Zijn kinderen  dit echt nodig heeft om overwinning te boeken in zijn of haar leven. Het is een intimiteit tussen jou en je hemelse Vader. Sommigen hebben de vervulling zonder de hemelse taal en sommigen doen net of ze het wel ontvangen hebben. Dat is je eigen verantwoording. Wie houdt wie dan voor de gek ?
De heilige GEEST is als je ingebouwde, Mega blije, generator en krachtbron  met of zonder hemelse taal ! Het is absoluut niet de bedoeling van GOD, dat we trots worden of  trots met deze wonderlijke gave omgaan. Ik zie het persoonlijk als een extra hemels en  krachtig gereedschap.  Bedroef de Heilige GEEST niet als je het (nog) niet ontvangen hebt want je bent niet meer of minder GODS kind ! Je hoeft niet te gaan neppen  ! Hierover discussiëren heeft ook geen zin en brengt verdeeldheid.  De vijand is juist niet blij  als jij deze taal ontvangt of in tongen bidt ! Er is veel strijd omheen want Het is een enorm wapen tegen de vijand en geeft je zoveel voordelen. Een krachtig wapen wat je leert te gebruiken om je zwakten te overwinnen en nog veel meer...... (1 Cor. 4:20, 1 Cor.12:3, 14:14, Rom.11:29 , Hand.2:2, Luc.24 )
 
 Zet door ! Bidt in de GEEST
HIJ,  de HEILIGE GEEST kan dus overal zijn, meegaan en bewegen, op  meerdere plaatsen tegelijk.  Hij is alomtegenwoordig. Met Hem in ons zijn we samen een leger als we gaan bidden. Het is met ons verstand niet voor te stellen wat GOD wereldwijd dan allemaal kan doen. HIJ is de derde (persoon zegt men)  van de GODheid, van de drie-eenheid. Ik zou zeggen, GOD is EEN, EEN persoonlijkheid en de Heilige GEEST is de GEEST van GOD op aarde met de persoonlijkheid en karaktereigen- schappen van GOD, handelend overeenkomstig GODS Woord wat vervuld wordt. Wij kunnen daar dus deel van zijn. Zet door en ontvang dit krachtige wapen voor je leven. We hebben de kracht van GOD in onze kerken nodig. HIJ kan daardoor wonderlijk genoeg overal gebeden beantwoorden die overeenkomen met Zijn wil. Was het  daarom dat JEZUS zei, dat HIJ moest gaan om het verdere werk over te laten aan de  Heilige GEEST?
 

 
 
In JEZUS ogen
en in de ogen van GOD de Vader is
 

 

                                    De Heilige GEEST je kostbaarste bezit
 Het allerbeste wat een mens ooit kan ontvangen en bezitten. Tja, en iets wat zo ontzettend kostbaar is, wil elke vader wel  aan zijn kind geven omdat hij nou eenmaal zielsveel van zijn kinderen houdt. Lucas 11:9-13 GOD geeft  zijn kostbare gaven /schatten heel zorgvuldig.. Een Vader geeft zijn kind wat hij nodig heeft om te kunnen functioneren. Wie JEZUS volgt en verantwoordelijk kiest om te gaan met deze hemelse schat, zal steeds meer en onbeperkt van en uit de Hemelse schat ontvangen. Het begint met getuigen van JEZUS door je verhaal aan anderen te vertellen met grote blijdschap. Sommigen gaan GODS woorden verkondigen, anderen gaan iets doen wat ze altijd al wilden doen maar er de kracht niet voor hadden en nu wel omdat de rivier van vreugde uit hun binnenste stroomt. JEZUS verkondigde het KONINKRIJK GODS waar HEERlijke dingen gebeur(d)en zoals bidden voor de zieken, die dan genezen, boze geesten die worden uitgedreven of weggaan en de andere dingen die de leerlingen deden. JEZUS en Zijn Koninkrijk bekend maken !

 

Jij wordt een stralende ster met HEM in je

Midden in de wereld schijnt  Zijn licht in jou !  Op je werk laat jij de morgenster in je stralen ! Een heilige lamp in je huis brandt dus doordat je gevuld bent met de Heilige GEEST. Het is fantastisch en bovennatuurlijk.
Het kost je wel iets. Totale overgave en JEZUS gaan volgen. Daarna  toewijding en transformatie. Maar als je verliefd bent kun je ook niet anders dan alleen maar over je geliefde praten. Het gaat vanzelf,  je kunt niet anders. GOD de Vader weet exact wanneer (het moment) van jouw keuze en overgave aan JEZUS is en of je HEM  oprecht wil volgen. HIJ reageert er namelijk gelijk op. Waar je ook ter wereld  bent, waar ook je die beslissing neemt  thuis, achter je computer, in de kerk , tijdens een gospelconcert of op straat. .Ik maakte die keus op straat, midden op de dam notabene toen er een evangelisatietent  stond. De krachtige werking van de GEEST was daar, op de dam in Amsterdam voor het paleis.  Ik vergeet het nooit meer. De Victory Outreach kerk uit Amsterdam stond daar met een tent  en ze zongen vurige gospel praise songs. Wat een plek koos GOD uit ! Daar liep ik niet toevallig. In die tijd deed ik een Discipelschap training bij WYAM. Ik maakte een keus op dat moment om JEZUS 100% te gaan volgen en werd gedoopt met vuur op de dam en het duurde drie dagen lang . Als je er meer over wil weten mail je me maar. Ik wil altijd voor je bidden. Elke keer als ik bij de duiven op de dam loop denk ik er weer aan. Daarna heb ik veel meer dan duizend kinderen kunnen vertellen dat JEZUS leeft ! Ik had het gereedschap ontvangen om het vol te kunnen houden.
 De doop in Zijn Heilige GEEST. Je kunt jong of oud zijn en JEZUS oprecht gaan volgen.
 
                                  
 
Pinksteren
Lees Hand.2:4, Hand.1:8, Luc.24:49, Joh.14:24-26
Met de meest kostbare levende diamant in je hart, de hemelse schat, de Ruach Ha Kodesh, kun  je dus rondlopen en online zijn.
Met een hemelse taal (tongentaal) kun je bidden in de GEEST en in contact  zijn met de Almachtige ! Zijn opdracht doende. Getuigen van JEZUS, Zijn woord spreken en onderwijzen, lofprijzing in een band, strijd voeren tegen een probleem, zorg dragen voor mensen, een geweldige baan, een topfunctie enz. Het kan een eenvoudige taak zijn, waar je wel Zijn instrument, de Hemelse schat voor nodig hebt. Als je een taak van HEM  mag uitvoeren heb je daar ook de instrumenten voor nodig. GOD geeft je Zijn instrument. Een heilig instrument. De hemelse schat...De Geest der Waarheid met.. De Heilige GEESTES gaven ! JIJ bent dan Zijn instrument met Zijn schat in je en andersom . Zonder Zijn Heilig instrument in je, kun je niet over HEM spreken. Begin er alsjeblieft niet aan zonder de kosten te berekenen. Want zonder Zijn Heilige GEEST lukt het dus niet . Het volgende lied is geboren tijdens  de opwekking in Wales met Evan Roberts, een jonge vent volkomen geleid door de Heilige GEEST met geweldige voorbidders om hem heen, gezongen werd. 
 
Een Groot SHAVUOT Oogst Pinkster FEEST !

Wil je nog meer weten ? Leer dan dit van  het Pinksterfeest...het was ,,wekenlang'' feest ( het wekenfeest) van de eerste vruchten van de oogst. Shavuot, heet de 50e dag van dit feest, wat tegelijk valt met het Pinksterfeest. Tijdens dat feest werden de discipelen gedoopt in de Heilige GEEST en vervuld  met de Heilige GEEST. Ze liepen ,,dronken'' van de GEEST rond ! Hand.2:15 Daarna ging Petrus prediken ( zijn eerste prediking) en gebeurden er zoveel wonderen. Wat begint in Handelingen 2 brengt dan 3000 joodse pelgrims tot geloof. Wij kunnen ook alleen maar vrucht dragen en oogsten in en met de Heilige GEEST ! De profeet Joël spreekt in vers Hand.2:17

En het zal zijn in de laatste dagen( zegt GOD) dat IK zal uitstorten van MIJN GEEST op alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen, dromen. En ook op mijn dienstknechten en ook op mijn dienstmaagden zal IK in die dagen van Mijn GEEST uitstorten, en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde, bloed, vuur en rook damp. de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de GROTE en doorluchtige dag des HEEREN komt....

 

 

 Het is zo verrijkend om even kennis te nemen van dit Bijbelse feest omdat het  je een nieuwe indruk geeft, hoe deze feesten samen vallen met de belangrijkste gebeurtenissen; de 10 geboden die GOD op de berg Sinaï gaf en de bestemming voor Zijn volk; de doop in de heilige GEEST wat een Koninklijk priesterschap inhoudt. Dit alles met wat in Handelingen gebeurde samen, geeft je inzicht over de volheid van Gods plannen. In dit filmpje zie je de plaatsen waar het gebeurd is... Hallelujah wat een (oogst) feeeeest ! Wereldwijd tijdens crisis en ellende wil GOD zegenen liefst zoveel mogelijk mensen ...want zo is HIJ !

 

 

 

 

 

Volg MIJ... zegt JEZUS
Wil je wel een getuige en leerling zijn die wonderen en tekenen kan meemaken? Wil je Zijn Koninkrijk zien ? Wil je eerst Zijn Woord goed leren kennen en bestuderen ? Wil je de gaven van de Heilige Geest ontvangen ? Wil je de gaven ontwikkelen en toepassen ? De keus ligt telkens bij ons. ... Er is een weg naar toe... en er is een prijs te betalen.
Willen wij JEZUS volgen ? Willen wij die prijs betalen ? Ons toewijden ? Mag GOD je ook grondig schoonmaken en reinigen en heiligen ? Weet dan;
 
GOD houdt zich aan Zijn beloften.
GOD is trouw en neemt de tijd voor je. 
GOD wil dat we verantwoordelijk met Zijn kostbaarheden omgaan.
 
Begrijp ook dat GOD je eerst wil trainen en disciplineren. Dit betekent dat we eerst Zijn Woord goed moeten kennen en bestuderen . Oke,  besef dit dan, het gaat niet van de een op de andere dag. Hier gaan wat jaartjes overheen. JEZUS diende en was een dienaar.
Vraag het HEM. Overdenk JEZUS woorden en beloften. HIJ zal de wensen van je hart vervullen. Heb je echt een verlangen om HEM te volgen ? dan zul je gedoopt worden in ZIJN GEEST, de Hemelse blijdschap, de hemelse schat met de gaven ontvangen en echt nooit meer dezelfde zijn. Naar de mate dat je groeit in volwassenheid zullen ook de gaven zich in je verder ontwikkelen en kun je ze gaan toepassen. 

 
 
''The LORD bless thee and keep thee; The LORD make His face shine upon thee; and be gracious unto thee; The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace'' Num.6:24-26

 
335659 bezoekers (489191 hits) sinds 13-10-2008