De CIRCUS kerk....

(N.a.v. een heldere  openbaringsdroom over de Circus-kermis kerk, heb ik dit stuk geschreven)

Dit is een ernstige waarschuwing ..... ( misschien wat heftig voor nieuwe jonge gelovigen).


In de wereld zijn liegen en bedriegen tegenwoordig  helaas gewoon mentaliteit geworden. Onze maatschappij en cultuur zwemmen in een zee van leugens en oplichterij. Zelfs de regenboogvlag is gepikt door de LHTB gemeenschap met 6 kleuren. De regenboog met 7 betekenisvolle kleuren is het schitterende verbond van GOD met Noach na de vloed. Een groot gedeelte van ons welvarende volk slaapt, denkt liever niet na en... is dwaas. Velen zijn dubbelhartig en verraderlijk.. Zonder GOD en door de leugenachtige media,  die de mensen liever dom houden, hebben ze het misbruik niet door. Het valse spel der mensen noemt de Bijbel dat.Ef,4:14 Vele mensen gelovig of ongelovig zijn niet helder maar troebel, ja, soms verward in hun denken geworden. Hoe zit het met onze leiders/machthebbers ? Wereldwijd vragen we ons tegenwoordig tevens af; worden we achter de schermen door een groepje hersenloze steenrijke criminele bedrijven geregeerd ? Zijn we op weg naar een narcistische DEMONcratie geregeerd door het vierde technische BEEST ? Dan.7  Het onnatuurlijke en onmenselijke ( oorlog, klimaat, insecten eten enz.) wordt immers overal om ons heen gepropageerd. Zijn sommige mensen in de wereld wakkerder dan in de kerken ?


En in de kerk ? Hoe zit dat met ,,de gelovigen "? Laten zij zich niet misleiden ? Zijn het farizeeërs of ? Hebben ze wel een gezond beeld van wie GOD werkelijk is, kennen ze JEZUS wel ? Kennen ze hun Bijbel wel goed genoeg ? Leven en handelen ze ernaar ? Sommige westerse grote kerken/bedieningen  zijn commerciële bedrijven geworden met een welvaartsmarketing strategie om flink wat geld binnen te ,, loodsen"..... voor zichzelf of voor het Koninkrijk ?  DIT ruikt naar  CORRUPT WINSTBEJAG en een Welvaartsevangelie. Om zo veel mogelijk zielen te winnen ? MASSA IS KASSA  Zeker als er een prestige project van miljoenen betaald moet worden ?  Er moet dan behoorlijk gepresteerd worden door ,,de snelle charismatische jongens". Ze hebben vaak een hele gladde babbel en koppelen geld geven ( zaaien) aan een mooi principe van Het Woord van GOD.  ( Financieel zakelijk partnerschap) Dit ruikt naar misbruik. Hun focus ligt altijd op voorspoed en welvaart. Het zijn de J O K E R S van deze tijd !  JA, het zaaien en oogsten principe van GOD is prachtig maar niet op deze onheilige manier ! Lijken het niet onheilige, onrijpe BLAASKAKEN die gebakken lucht verplaatsen die veel te vroeg zijn afgeschoten? Wie vullen de zakken van deze patsers ? De dwaze gelovige schapen die niet nadenken ? Jij soms ? Ze maken een verdienmodel van JEZUS. Hand.8:16 Dit zet de deur open voor afgoderij en zure, vieze, onrijpe  vruchten. Soms lijkt het zelfs op een CIRCUS want, ja, de show must go on ! Je begrijpt wel wie hier intens verdrietig over is.JEZUS staat buiten en klopt
 aan de deur ! Op.3:20
 net als in de Laodicea gemeente. JEZUS/YESHUA is niet eens binnen !
Dit soort leiders ( huurlingen) met hun bedieningen zijn niet gevormd, niet geheiligd en helemaal niet door het vuur en WOORD gelouterd.
Allen die IK liefheb, bestraf IK en tuchtig IK, wees dan ijverig en BEKEER U ! 
Vele westerse gelovige schapen lijken het juist leuk te vinden op die brede weg van het verderf. Door de welvaartscultuur zijn ze verwend en gemakzuchtig, nonchalant en oppervlakkig . Gewend om g
eëntertaind te worden, terwijl ze ernstig misleid of zelfs misvormd worden. Natuurlijk is het een feest als je tot JEZUS komt en wedergeboren wordt maar als er op het podium door een leider zeer gewiekst misbruik wordt gemaakt van het goddelijke principe van zaaien en oogsten.?  Als er bijna mee gegokt wordt en de focus veel en veel te vaak op het geld ligt ? Wat jij dan 100-voudig terug zou krijgen.? Waarom zetten ze niet een casino op hun podium want zijzelf zitten bovenaan het piramide spel ! Dat is toch een welvaartsevangelie wat totaal doorgeslagen is ? Ik kan het geen evangelie meer noemen ! Een ezel doet het beter.
ECHTE GODSMANNEN bedelen helemaal niet om geld, preken niet over geld. Nederigheid is hun sieraad. Luc.14;11 In Marc.10;43 zegt JEZUS; Onder jullie moet het anders gaan... wie  groot wil zijn, moet jullie dienaar worden. Fil2;5 Je innerlijke houding en hart moet JEZUS weerspiegelen De vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid... Er is geen ontzag voor GOD bij hun !  Alle alarmbellen zouden dus bij je moeten gaan rinkelen


.

ER IS GEEN VREZE DES HEEREN !!! ER IS GEEN ONTZAG VOOR HET WOORD VAN GOD ..
Let op ! Door de verantwoordelijke moderne ,,misleiders" wordt niet alles verteld, niet de hele bijbel ! Niet het VOLLE evangelie ! Met de meest heilige dingen van de Heilige Geest wordt verdrietig genoeg gewoon gespeeld o.a. door onheilige manieren en vleselijke, niet geheiligde patronen, ja  zelfs wereldse patronen. Soms duidelijk, soms niet. Soms bewust, soms niet. Zijn dit moderne zakelijke huurlingen of ezels?  Snelle jonge ondernemers, te jonge honden die hele grote fouten maken ?  Wat als er geen waar en VOL evangelie meer gepreekt wordt maar slechts een half of vals evangelie? Zonder kruis, zonder zondebesef, zonder wedergeboorte, zonder berouw, zonder prijs, zonder je zonden belijden, zonder waarachtige bekering en zonder vorming. JA ! zelfs een valse christus ? Gekopieerd gedrag en winstbejag met slechts emotioneel geslijm en opzweperij  zogenaamd VUUR ? Het is nep-vuur !  De beste copy cat is satan, een meester in kopiëren. De smerige onreine kundalindi Hindu geest is dan actief in plaats van de Heilige Geest ! Dan wordt de aanbidding vals vuur en de leer een dwaalleer. Het wordt een New-Age-religie soep. Zo blijven mensen slaven en zo veranderen ze niet. Ze kunnen totaal teleurgesteld of verwond de gemeente / kerk verlaten of afvallen want ze zijn niet geworteld in het WOORD, In CHRISTUS JEZUS.  Ze hebben niet geleerd het kruis centraal te zetten in hun leven door verkeerd onderwijs gecombineerd aan een verkeerde leer. Ze hebben nog niet geleerd het Woord wat gebracht wordt te toetsen. Dan vindt er misvorming plaats. In hun leven is geen weg van verandering naar het beeld van JEZUS, slechts een buitenkant. Dan heeft er geen echte bekering, geen echte wedergeboorte en verandering plaatsgevonden. Dan is het NEP ! Leen Koster legt dit Bijbels heel goed uit aan Henk van Zon ; 


GA UIT BABYLON, vertrek meteen ! Jer.51:45, Op.1

Zoek een kerk - gemeente met een Bijbelse Rechte leer zodat je gezond geestelijk kan opgroeien met eerlijke leiders, nederige liefdevolle mensen  Het kruis en de betekenis van wat JEZUS daar gedaan heeft voor ons is veel en veel te kostbaar en essentieel ! Quickfixen bestaat niet. Het is het verschil tussen leven en dood, hemel of HEL ! Col.2:14,15., 2Kron.32:31 GOD stelt koningen en leiders ook op de proef !  Iemand die woorden toevoegt, het Woord van GOD gewiekst verdraait of afneemt . Op. 22;18 t/m 21 Hand.13:10 of er misbruik van maakt of voor eigen gewin, zal NIET HET KONINKRIJK VAN GOD 
beërven, zal er NIET binnen kunnen gaan !  zegt JEZUS. 1Cor.6:9-12 Kies wijs, leef wijs en denk goed na !

 

                                                         

Paulus schrijft aan Timotheüs in 2Tim:3 dat er zware tijden zullen aanbreken vanwege de toestand van mensen; zelfzuchtigheid, geldgierigheid, roekeloosheid, verraderlijk, onhandelbaar, lasteraars en opgeblazenheid enz. zegt hij. Met meer liefde voor genot dan voor GOD.  Wees eerlijk, westerse mensen zijn strontverwend ! Ja, ze houden wel van JEZUS maar het is Me, Myself, and I, het draait allemaal om hunzelf ! Een welvaartsevangelie glijdt er dan makkelijk in ....Als jij je portemonnee maar leegt dan wordt je genezen. Vuur, vuur, vuur, fill, fill, fill, en het is klaar ?  IMPARTATION ? Let alsjeblieft op wie je je handen laat opleggen ! Stop met in hun trucen te stinken ! Vroeger in de RK kerk betaalde ze met ,,aflaten"... zo kon je iemand die overleden was, zogenaamd uit het vagevuur,, redden", eigenlijk ,,kopen" ! Nederlanders zijn vrijgevig maar let dus alsjeblieft op waar je je onderwijs krijgt, waar je je geld aan geeft, vraag het aan GOD, lees het in Zijn Woord en geef alleen wat je hart je ingeeft want genezing kun je niet kopen ! Laat je goed opvoeden en onderwijzen door nederige dienstknechten. Wees een verstandige rentmeester en wees eenvoudig; Hand..2:46, 1 Tim.6

Als JEZUS de gelijkenis van het onkruid, en het koren vertelt in Math.13 dan geeft HIJ aan dat het onkruid met vuur verbrand zal worden. Wees dus niet naïef, (zoals ik vroeger) want zelfs in de kerken lopen ook mensen/leiders rond die gewoon niet deugen.  Aan de buitenkant zie je het echt niet en hoor je het ook niet meteen. Het onkruid, het slechte zaad wat gezaaid is door de duivel, groeit gelijk op met het koren maar de engelen maaien het pas aan het eind van de tijd !.
De tekst in 2Tim.:3  gaat verder; Als mensen hun denken verdorven is zoals bij Jannes en Jambres (de tegenstanders van Mozes ) zal hun geloof de toets niet doorstaan en zij zullen het niet verder brengen. En vele duizenden kwamen om in de woestijn. Ook de misleiders ...misleiden en worden zelf misleid. Grote soepkerken en bedieningen zullen uiteindelijk ploffen want GOD staat die onheilige mix niet toe ! ( Zie filmpje; De religiesoep  You Tube opdevingervangod. )
 Maar jij ? Jij wil toch leven ? Jij wil toch geen houten dode pop blijven en in een circus rondspringen ? Laat staan als een leugenaar of oplichter voor de troon staan ? De ,,slechte" vissen worden teruggegooid. De bokken worden uiteindelijk ook van de schapen gescheiden door JEZUS ! Alleen het koren zal gespaard blijven, het kaf niet ! 

Math.13: 41.42 De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen ! .Daar zal het zeer ellendig jammeren zijn en tandengeknars. Dit is de HEL ...met verschillende afschuwelijke  plekken.  Ook de buitenste duisternis is zo'n plek ! Hoe kan het dat er gelovigen EN LEIDERS zijn die het niet zo nauw nemen met de waarheid ? Zelfs helemaal geen liefde hebben voor de waarheid.?....  Zach.8:19 Hebt dan de waarheid en de vrede lief !

.

Aan de andere kant hoorde ik een jonge, zeer eigenwijze 
farizeeër/evangelist en cessationist ( iemand die niet in de gaven van de Heilige Geest enz. gelooft)  een keer zo tekeer gaan op internet tegen alles wat Charismatisch is, dat ik denk ....? Hij gooit, strooit en smijt rond met het prachtige Woord van GOD en de Heilige GEEST ? Die verdriet hij zeer en zet hij gewoon aan de kant. Tjonge, YESHUA koos toch eenvoudige vissers uit ? Heb je zelf niet veel te weinig ervaring ? JE VOELT WEL AAN DAT ER FOUTEN GEMAAKT WORDEN maar een beetje veel te hoog in je bol heb je het wel. Derek Prince afwijzen ? De Geestelijke gaven, wonderen, tekenen en de hemelse tongentaal wijs je zomaar af ?  Nee, dat bestaat niet meer, zeg je. Weet je dat ook de gaven van de Geest mensen het leven gered hebben ? Het is heel gevaarlijk om zo brutaal te durven spreken ! ONZE HELE familie GEMEENTE BESTAAT UIT WANDELENDE WONDEREN  !  BOVENNATUURLIJKE WONDEREN VAN DE HEILIGE GEEST ! En het Evangelie is echt begrijpelijk voor eenvoudige mensen. Ja, er worden fouten gemaakt en ja, ik maak er ook wel eens eentje.. maar BEKEREN en ONTZAG voor ZIJN WOORD hoort nummer 1 te staan. Hoogmoed komt voor de val.Spr.29:23 , 16:18   Als een leider /voorganger /prediker met grote gaven en talenten  TE VROEG OP EEN PODIUM KOMT TE STAAN, liggen trots en arrogantie meteen om de hoek. JUDAS praktijken zijn het gevolg en dit is aan de hand in de Evangelische wereld in Nederland !  Wie dus zelf als voorganger of leider geen gezonde vorming en heiliging heeft ondergaan, door het waterbad van het WOORD, zich niet laat zuiveren, louteren en verder heiligen DOOR DE HEILIGE GEEST  (refiners fire) gaat grote fouten maken.  Dit kan veel schade aanbrengen in een gemeente ! Het TE grote IK-EGO zit dan nog duidelijk op de troon !  Ook al kan het Levende Water nog zo uit die betreffende persoon, zijn vat stromen,, het" (hijzelf)  BLIJFT LEKKEN !  JEZUS zegt; WEES HEILIG want IK ben HEILIG ! 
.                                                   

Valse profeten, valse profetieën, valse leringen zoals; Welvaartsevangelie, Word of Faith, Cessationisme en Preterisme horen helaas bij de eindtijd.  Mensen die voorgaan en zich niet aan GODS principes en Zijn Woord houden moet je mijden . Als je het  Woord niet goed kent en onderzoekt val je absoluut in de valstrikken van satan. Zonder echte bekering, kennis van Zijn Woord en heiliging wordt je dus een makkelijke prooi voor ,,de Circus" misleiding. Vermaning en correctie zou op z'n plaats zijn in vele kerken maar dat gebeurt helaas bijna niet en veel te weinig. Slechts online op een You Tube kanaal.  Aan de andere kant maakt Iedereen fouten ...  De beste ouders en opvoeders maken fouten. Laten we leren van onze fouten ! Schriftgeleerden kunnen op elke slak zout leggen en vrome muggenzifters zijn. GOD zei echt niet ;,, maak alle volkeren mijn schrift geleerden...pomp ze maar vol met kennis," NEE ! JEZUS trainde zijn leerlingen Zijn Woord te doen en gezag te hebben. Hij trok dagelijks met ze op en leerde ze in de praktijk van alle dag. Mijn volk komt om door gebrek aan kennis. Teveel kennis maakt dus weer opgeblazen. Balans is dus heel belangrijk want  Praktijk is heel wat anders anders dan theorie. Wie Mijn WOORD doet, die is het die MIJ liefheeft, zegt JEZUS !

Waar de GEEST des HEEREN is DAAR is VRIJHEID !  Soms proef je echt VEEL te weinig  ervaring, liefde, rijpheid en vorming vanuit vrijheid ontwikkeld. Manipulatie, ( toverij) of controle komt gauw om de hoek kijken als er verplichting , wedijver ,, een moeten" of prestatie drang is.  Of er is weer te weinig kennis en diepgang van GODS Woord. ( VAAK geen kennis over het plan van GOD met Israël)  Zure vruchten geven ze, soms oneetbaar. Herders ( voorgangers)  horen hun schapen te kennen !!! Lopen sommige jonge leiders niet veel  TE snel voor de HEER uit ? Ja, en dat kan dan flink fout gaan want een bediening is niet even snel opgebouwd. Goede leiders, goede vaders, goede voorbeelden zijn heel schaars. 

GOD wil toch allereerst Zijn Koninklijke werk IN ons binnenste doen ?  Dat snoeien en rijpen duurt nou eenmaal wel een aantal jaren en je gaat door processen heen. Denk aan Jozef. Wij worden geacht zorgvuldig en nauwkeurig te wandelen volgens het boek Deut. en ...elkanders voeten te wassen en elkaar te dienen. JEZUS diende Zijn leerlingen... Wat zegt het Woord hierover ?

2 Tim.3:5 zegt ,,Zij hebben een schijn van de godsvrucht maar hebben de kracht ervan verloochend", KEER u VAN HEN AF. 
Gal.6:7 Maak uzelf niets wijs: GOD laat niet met zich spotten. WAT iemand zaait zal hij ook oogsten.
Rom. 8 :29 en 12:2 zeggen het volgende; Wie GOD liefhebben die volgens zijn voornemen geroepenen zijn, heeft HIJ ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons.  
Deut.28 ; Zegen of vloek aan jou de keus !
Wie rein is wordt reiner, wie onrein is wordt onreiner.
Rom.12 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid/denken en doen !

Wandelen in de wegen van de HEER (door levens en karakter lessen uit de praktijk) is heel wat anders dan alsmaar kennis vergaren.
THEY CAN TALK THE TALK BUT THEY CAN'T WALK THE WALK


KIES VOOR DE HAPPY ROAD !
Het eerste gebod ; Heb GOD lief....Wie de waarheid en GODS WOORD  liefhebben, aanbidden GOD in waarheid en Geest ! Zij gaan op weg ,,van Egypte ( oude leven uit de slavernij  naar ,,het Beloofde" net als de Israëlieten )  Je stapt over naar het KONINKRIJK van JEZUS en gaat JEZUS volgen als leerling op de smalle weg. Dit is  je nieuwe leven als nieuwe schepping en jouw happy road.  Het betekent zeker dat je afrekent met alles wat leugen is ! Alleen door goed onderwijs BLIJFT JOUW HAPPY ROAD EN HET LEVEN  EEN FEEST ! ( Zie op deze site bij ; JEZUS ; Hoe begin ik ? )

Door Zijn vreugde in je, blijf jij in je kracht ! De vreugde van HEM is onze kracht !KIES na je redding om JEZUS echt te volgen en het kruis centraal te houden in je leven. Anders mis je al je zegeningen !  Er zwerven veel gelovigen rond op de brede weg en ze zijn vaak zout en krachteloos. Een beetje verloren horen ze niet echt bij een kudde. Zo wordt je een makkelijke prooi van de vijand die rondgaat als een briesende leeuw om je te verslinden. Lieve Broer of zus of lezer...Keer je om nu het nog kan ! JEZUS leren kennen alleen als je Redder is niet genoeg !  Er valt zoveel meer te leren van JEZUS en wie HIJ is. GOD heeft zoveel meer voor Zijn kinderen. Hij is ook je Verlosser, Bevrijder, Geneesheer, Je Rabbi, Je Herder, Je Koning der Koningen, je Bruidegom en nog veel meer !

 Nog even wat anders over de moderne vleselijke circus kerk die dus  een ,,Pinoccio cultuur" heeft. ( zo noem ik het maar). Deze is clownesk en dat is helaas erg aanlokkelijk voor veel jonge mensen. Het gevaar van een kerk zonder de VREZE des HEEREN , zonder ontzag voor de Schrift , zonder ontzag voor GOD, zonder ontzag voor heiliging  is dat het meer gaat om gevoel en beleving.  Eigenlijk gaan ze telkens handiger om het kruis heen zoals ik eerder schreef. ( Uitzonderingen zijn er ook ) Zo leren bijv. nieuwgeboren baby gelovigen ( met alle respect) helemaal niet hun ,,luier-poepbroek" (hun rugzak met bagage) uit te doen. Soms kom je mensen tegen die na jaren nog steeds met een stinkende luier rondlopen ! Ze leren niks over gehoorzaamheid, bekering, reiniging en heiliging terwijl alles in de Bijbel hierover gaat. Het zijn uw zonden en ongerechtigheden  die tussen MIJ en u instaan, zegt GOD . Ze zijn niet gecorrigeerd en niet opgevoed. Misschien verwaarloosd ?  Ze hebben zich niet laten corrigeren waardoor hun leven niet  afgestemd is op het Woord van GOD. Het Woord is niet meer puur zout. Hun bron is troebel geworden. Ze blijven het liefst spelen, willen geen verantwoordelijkheid dragen, laten zich niet opvoeden in de Koninkrijk principes en groeien niet, op een gezonde manier. Een preekie, een koppie en een cakie en een paar liedjes zingen. Zeg nou eerlijk, je snapt toch wel dat dat niet de bedoeling is van je Hemelse Vader ?  Ja ! Jouw leider / pastor, voorganger, leraar,  en oudsten hebben een zeer grote verantwoordelijkheid maar jij bent zelf ook verantwoordelijk ! Want hoe bouw  jij je huis/leven op het fundament JEZUS Christus ?  zegt GOD in 1 Cor.3:10 . Natuurlijk moet iedereen wel oppassen HOE hij bouwt op dat fundament. Welke kerk gemeenschap je kiest?  Of je wel of niet groeit en in de luiers blijft ?  Daar kies je zelf voor !  Je kunt niet elke dag leven van junkfood of een snelle pap- hap. Even snel een filmpje, nee zelf je BIJBEL lezen en ,,opeten" en rustig blijven herkauwen. Door je problemen heenkomen samen met GOD, Zijn Woord doen, samen met  je broeders en zusters maakt je sterk. Eerst heb je gezonde melk nodig en daarna rijk voedsel. Een goede herder/pastor en bijbelleraar zijn schaars tegenwoordig maar noodzakelijk in je leven om GODS Woord te gaan snappen en het te verteren. Wat heb je nog meer nodig ? Begeleiding in praktisch discipel schap. Een echte herder en een Bijbelse kerk, een echt lichaam van Christus zijn goud waard. De grote Hap -snap -Snack kerk flirt openlijk met kinderlijk plezier en haar Pinoccio mentaliteit doet haar net als in het theater floreren als een kermis in de wereld. Je zal bedrogen uitkomen als je niet uit de ,,CIRCUSKERK" trekt.  
 
Je wil toch niet dat JEZUS de deur voor jou sluit ? Dat HIJ straks zegt tegen jou ; IK HEB JE NIET GEKEND ?

FAKE IT TILL YOU MAKE IT roepen ze in de wereldse kunst en muziekwereld..(.Lucifer diende GOD in de troonzaal )
Performen kan Pinoccio wel ! Het is fake en die zogenaamde wereldse goedkope nep glorie, maakt diep ongelukkig. De vijand verslindt je dan geheel als een hele makkelijke prooi. In het verhaal van Pinoccio wil hij de waarheid gelukkig inzien en verlangt hij naar zijn vader. Verlang jij naar echtheid en eerlijk contact en liefde van je Hemelse vader ? Pinoccio wordt door veel strijd van een houten pop een echt levend mannetje ! ( Een beeld van de wedergeboorte)  De waarheid maakt vrij zegt JEZUS. Wereldfaam is buitenkant en brengt je niks anders dan schade, leegte en duisternis. De verloren zoon komt thuis. Hij is de wereld spuugzat en keert terug naar zijn vader. Alles is hij kwijt. Misschien jij ook ? Heb jij je leven al helemaal overgeven aan degene, die aan het kruis voor jou stierf ? Heb je het nodig om je opnieuw toe te wijden ? Heb jij echte relatie en relaties ? Bekeer je dan grondig, reken af met alle leugens in je leven, geheel en al en zorg dat je totaal van HEM bent. Zoek eerst het KONINKRIJK VAN GOD EN ALLE DINGEN ZULLEN IN JE SCHOOT GEWORPEN WORDEN. Geen bastaard maar een echte zoon of dochter van je Hemelse Vader. HIJ wacht op je .. Ben jij al een ECHTE dochter /zoon van GOD ? Daniel Kolenda zingt in Afrika ...Wissel dan al je verdriet, teleurstellingen, worstelingen en pijn in bij het KRUIS ! HET KRUIS maakt al het bittere in je leven zoet ! ( Zou Jan Zijlstra zeggen)

 


.   Onderscheiding van geesten is een Gave maar onderscheiden van goed en kwaad doe je met het WOORD , met de Heilige GEEST en met ervaring. Je wandelt in gehoorzaamheid en in de waarheid. De doop in de Heilige GEEST kun je ontvangen na je bekering en je doop door onderdompeling. Wat zouden vele verschillende stromingen toch veel van elkaar kunnen leren in plaats van elkaar zo te bekritiseren en te beoordelen ! De Baptisten zijn een zegen voor de Evangelische en Pinkstergelovigen en omgekeerd. De Gereformeerden e.a. idem. Derek Prince preekt in oude preken over de ware en valse kerk. Ook David Wilkerson. De huidige kerk die steeds meer lijkt op de hoer van Babylon dan op een reine en heilige bruid van Christus. Lieve broeder of zuster, zware tijden... zei Paulus... let dus op want net zoals de wolven de schapen in Nederland vermoorden,  zo gaan er dwalingen rond. Waarom is er geen focus op het kruis ? Ons verootmoedigen en heiligen is de keus of blijven we liever lauw of laf ? Waar is je eerste liefde ? Religieuze dwaze maagden ....straks is het te laat...blijven jullie liever compromissen sluiten ?  Uhh willen jullie wel echt gehoorzaam zijn ? Je weet dat een leugenaar maar ook een lafaard niet bij JEZUS belandt. De hele Bijbel spreekt over bekering, reiniging, en heiliging. En alle Bijbelse feesten gaan hierover !  Wil je niet eeuwig spijt hebben ? Kies voor je eerste liefde en GA richting JEZUS op de HAPPY ROAD, de smalle weg en... laat de brede achter je !

1 Thess. 4:7,8 en 1 Thess.4:6  GOD heeft ons niet geroepen tot onreinheid maar tot een leven in heiliging. Laat niemand over zijn of haar broeder heenlopen en hem bedriegen door zijn of haar handelwijze want de HEERE is een wreker van dit alles !
Daarom wie dit verwerpt, VERWERPT niet een mens, maar GOD, die ook Zijn HEILIGE Geest in ons heeft gegeven.
Jaagt de vrede na, de heiliging...Spreek waarheid onder elkander, oefen eerlijke en heilzame rechtspraak uit.. Heb de waarheid en de vrede lief  Zach. 8: 18,19 wie rein is wordt reiner, wie vuil is vuiler. Zonder smet of rimpel.is Zijn bruid !Lees Hebr.12  Als je de smalle weg bewandelt ben je op weg naar de Hemelse stad, het  schitterende Hemelse Jeruzalem !
De hemelse stad boven op de berg Zion waar op het topje GOD woont en troont en regeert ! Oh, wat staat er voor schitterends te wachten
voor hen die de wedloop volmaken. Nee, niet als snelste, nee niet als slimste...zo'n soort wedstrijd is het niet. Het is een reis met testen en beproevingen....Je komt  echt jezelf tegen want maak jij telkens wel de goede keus ?
The Pilgrim's Progress  ( vanuit beroemd boek van John Bunyan) is een prachtige film van een pelgrim die op de smalle weg wandelt. De testen en toetsen die hij onderweg  ondergaat geven een kijkje over de reis in ons binnenste ... voor welke keuzes wij telkens komen te staan. Hieronder te zien ! Laat de  Heilige Geest  zelf tot je spreken en je overtuigen ! Wees Heilig want IK ben Heilig zegt JEZUS 
 Lev.11:44,45 Lev.20:7 Deut.28:9 Joz.24;19


.

 


1 ) Heb geen andere goden voor Mijn aangezicht Aanbid MIJ

2) Maak geen beelden en afgodsbeelden.

3) Misbruik Mijn Naam niet

4) Houdt de sabbat in ere.

5) Heb eerbied voor je vader en moeder

6) Je mag niemand doodslaan of vermoorden

7) Je mag niet echtbreken of scheiden

8) Je mag niet stelen

9) Je mag geen leugens vertellen

10) Je mag niet begeren of jaloers zijn op je naaste


Moge jij door de Vinger GODS; 
de Heilige GEEST overtuigd worden van zonde en gerechtigheid
      ermee  breken en afrekenen voor eens en altijd .
Dank en Prijs GOD als je het ziet ! Het is Zijn grote genade en goedheid ! 

Heb je hier wat aan gehad ? Stuur me gerust een berichtje.
info@devingervangod.nl


.


.

..
  
 
 

 

 

 

335657 bezoekers (489189 hits) sinds 13-10-2008