De Nieuwe hemel en aarde !

 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

.

.

Op.21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. 2 Petr.3;1-18 GOD wil niet dat er enigen verloren gaan...maar dat ALLEN tot bekering komen.

 

 Wie kijkt en luistert naar dit prachtige vioolspel hoort misschien ook de huilende stem van het hart van Onze Hemelse Vader...laten we verder vliegen door het boek Openbaring heen en zien wat ons staat te wachten ;

 

,,Ik ben zo verdrietig over de mensheid, die Mij opzij schuiven... velen zijn in een erbarmelijke slechte geestelijke staat ... I Am very sad about humanity, who put Me aside, terwijl IK er echt alles aan heb gedaan...Met Zoveel Liefde heb Ik met Mijn Zoon, voor een reddingsplan gezorgd, en met Zoveel Liefde en zorg, heb Ik een magnifieke toekomst voorbereid, die geen mens op aarde nu kan bevatten, voor allen die Mijn Naam liefhebben en belijden...en toch... zien ( of willen ? ) vele mensen Mijn Innige Liefde niet toelaten ....Het is niet moeilijk om te geloven en vertrouwen op MIJ ! Kijk naar de Schepping ! Alles wijst naar MIJ  ...Zelfs jij rijke jongeling, rijke man of vrouw, rijk Europa ...Hoe kun je zo'n toekomst weigeren ? '' 

  

                                    
  
Glimpen
Er zijn meer mensen die glimpen van de nieuwe hemel en of het paradijs maar ook van de hel gezien en ervaren hebben. Carman heeft het in liedvorm lang geleden werkelijk schitterend uitgevoerd ( nu pas op You tube te zien en te beluisteren)  maar Ian Mcormick is ook zo iemand. Er wordt nu een goede film gemaakt van zijn ervaring. Zelf heb ik ook drie glimpen mogen zien en ervaren die ik nog een keer ga opschrijven. Laten we eens kijken en luisteren naar het laatste gedeelte van het verhaal van Ian Mcormick. Hij wordt overweldigd en overspoelt door de intens diepe,  Liefde van GOD de Vader en ontmoet JEZUS, 1Joh.1:5. In het mortuarium krijgt hij zijn leven  terug en is hij opnieuw geboren. Letterlijk mag hij opstaan uit de dood ! 
 

 

Een MEGA- Koninklijke verrassing

Deze sensationele, groteske, majestueuze, nieuwe hemelse verrassing is het eindscenario van Zijn schepping, de grote finale van GOD de Vader. Deze nieuwe hemel en nieuwe aarde heeft HIJ, de Eeuwige voor jou en mij bewaard tot het allerlaatst, voor Zijn geliefde kinderen. Wanneer gaat dat gebeuren ? Na de Opname, na het grote bruiloftsfeest , na Zijn tweede komst in Jeruzalem, na het duizend jarig vrederijk . Dan wordt de aarde helemaal hersteld en genezen. Dat duurt nog echt nog heel erg lang ! We kunnen dit wel koesteren. Het geeft ons telkens hoop en troost voor nu en in mindere tijden. In het boek Openbaring krijgt Johannes in de hemel machtig mooie dingen te zien als hij de hemelse tabernakel binnengaat.....

 

 

 

 JEZUS zegt; Ik ben de Alpha en Omega, Het begin en het einde, de Eerste

en de Laatste, die is en die was en die komen zal. Op.1:8

 

 

De grote verdrukking

Ja en nu ? Wat staat er binnenkort te gebeuren ? Nee, vrolijker wordt het niet. Er staat een periode van grote verdrukking voor de deur. Zeven jaar lang waarvan de eerste 3 en een half jaar, daarna  nog erger, de laatste 3 en een half jaar duurt, een vreselijke tijd van rampen en ellende op aarde. Een periode waarin de Anti-Christ gaat regeren met de valse profeet.  In het machtige visioen van Johannes ziet hij, als hij op het Griekse eiland Patmos verblijft, het begin van deze vreselijke tijd; de 7 kandelaren, de 7 sterren, de 7 gemeenten. We kunnen het lezen in het boek Openbaring 1 t/m 5, en volgen in het volgende filmpje. Op.1:15 In het midden van de 7 kandelaren ziet Johannes

 JEZUS;

De Zoon des mensen, met een lang kleed tot zijn voeten, omgord aan zijn borst met een gouden gordel. En Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als vlammend vuur. Zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en Zijn stem was als een stem van vele wateren.

  

 

     Wat zag Johannes gebeuren ?

Een verschrikkelijk rampzalige tijd. The wrath on earth, de toorn des HEEREN  die nooit eerder op heel de aarde zo geweest is, zelfs veel erger als de 1e en  2e W.O. samen maar dan wereldwijd. GODS boosheid over de goddelozen.  De eerste oordelen vallen , de vier ruiters krijgen het bevel om ze uit te storten. Miljarden mensen komen om. Wie kan dat overleven ? Wie kan dan staande blijven ?


 

JEZUS opent de 7 zegels, lezen we in Openbaring 6, 7 en 8 : 1 t/m 5

De 7 engelen blazen op de 7 trompetten/bazuinen. Op.8, 9,10. 
De 7 sleutelfigurenOpenbaring 12,13,18.

De 7 schalen : de rampen en plagen Openbaring 15, 16:21

De 7 vloeken over Babylon. Op. 17:1 en 18 :24

Johannes ziet tot zijn grote ontzetting  wat er gebeurt als de zegels geopend worden. De rampen die zich voltrekken. De radeloze angsten. Door de haat, de oorlogen, de honger, de ziekte en veel onschuldig bloed vloeit van de martelaren.  Gelukkig, de dood heeft niet het laatste woord. Ook in de moeilijkste tijd der tijden zullen de twee getuigen en de 144.000 joodse evangelisten nog het evangelie verkondigen in de hele wereld aan alle volken en zullen er mensen onder erbarmelijke omstandigheden worden gered.

Joh.11:25 JEZUS is de opstanding en het leven, wie in MIJ gelooft zal niet sterven in Eeuwigheid. Geloof je dat ?  

Yeshua  de Grote Overwinnaar

Joh.16:33 Houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen

1 Cor.15 :57 GOD Zij dank die ons de overwinning geeft, door Onze HEER.

2 Kron.20:17 Dan zul je zien dat de HEER je de overwinning geeft.

1Joh.5:4 Want al wat uit GOD geboren is overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

1Joh.5:5 Wie anders is het, die de wereld overwint dan hij die gelooft dat JEZUS de Zoon van GOD is ?

Rom.8:37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars.

Op.6:2 En Hem was een kroon gegeven enHIJ trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

Op 3 :21 Wie overwint zal IK geven met MIJ te zitten, op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en MIJ met MIJN Vader op Zijn troon gezet heb.

Op.12:11 En zij hebben hem overwonnen door Het bloed van Het Lam

Op.17:14 Maar Het Lam zal hen overwinnen.


 

 


Een ontmoeting in de wolken ?

Is er een escape mogelijk ? Wat beloofd JEZUS, YESHUA zijn schapen, zijn kinderen ?  Een opname ? Wat is dat, is dat wel zo ? en wanneer gebeurt dat ? Sommigen denken dat we door de grote verdrukking heen zullen gaan, anderen denken dat we vlak ervoor zullen worden weggegrist. Weer andere gelovigen beweren dat we halverwege worden opgenomen...Maar waar gaat het nu om ? Het gaat erom dat je klaar bent en voorbereidt, het gaat erom dat je nu al voor de troon van GOD kan verschijnen. JEZUS komt als een dief in de nacht, op een tijdstip dat we HEM totaal niet verwachten Zijn verloofde toekomstige bruid weggrissen van deze nu nog vervloekte aarde. Overal zegt onze Bruidegom: ,, IK KOM SNEL !! '' Ik verheug me erop ! jij ook ?
1Thess.4:16 en 17 zegt; Want de HEERE Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een GROTE bazuin van GOD neerdalen uit de Hemel. De doden die In Christus JEZUS gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de HEERE in de lucht . En zo zullen wij altijd bij de HEER zijn. 1 Cor.15:51 ,52 &53 Wat GOD tot nu toe verborgen heeft gehouden is dat we niet allen sterven/ontslapen, maar we zullen veranderd worden...in een punt des tijds, in een oogwenk, een ogenblik, met de laatste GROTE bazuin, zullen we dus een nieuw verheerlijkt lichaam krijgen. Op het moment van de laatste trompet,  een machtig geluid zullen de doden voor altijd opgewekt en levend worden gemaakt en  wij veranderd worden. Ons vergankelijke sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk hemels en onsterfelijk lichaam. Dit kan al zeer zeer spoedig gebeuren ! 

  Na het Bruiloftsfeest ?

    JEZUS, YESHUA Onze Koning der Koningen, de leeuw van Juda,  Melech HaOlam,  komt terug in stralende Glorie op de Olijfberg met alle engelen, de heiligen in wit linnen te Jeruzalem. We zijn dan 7 jaar in de hemel geweest met HEM ! Dit is de tweede keer dat HIJ op aarde terug komt en Zijn voeten zet op de Olijfberg in Jeruzalem.  Dit  betekent oordeel over de naties. In de hemel zijn we voor de Rechterstoel van YESHUA, the judgement seat of Christ, (BEMA) verschenen en hebben rekenschap moeten afleggen voor alles wat we in ons lichaam gedaan hadden. O.a. worden daar onze motivaties blootgelegd en we zullen krijgen wat ons toekomt. De engelen houden alles bij wat wij doen en zeggen; het staat opgeschreven in boeken in een bibliotheek in de hemel. Daarna gaan we het grootse Bruiloftsfeest vieren wat er bestaat ! ... Met JEZUS gaan we dan naar Jeruzalem terug. Johannes ziet de hemel opengaan en iemand op een wit paard naderen. Wie zijn dat ? die achter JEZUS aanrijden op witte paarden ? 2 Cor. 5:10, Op.19:6-10, Math.25: 31-33

 

 

DE GROTE FINALE 

Yeshua's 2e Glorieuze komst

De 2e spectaculaire Komst van JEZUS, als Leeuw van Juda te Jeruzalem; Math. 25;31-33 Jes.2:2-5 is zo glorieus !  Wanneer de ZOON des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen ( opgenomen christenen met een nieuw verheerlijkt lichaam) met HEM, dan zal HIJ plaats nemen op de troon zijner Heerlijkheid. En al de volken zullen voor HEM verzameld worden, en HIJ zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en HIJ zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. GOD zal daar Rechter zijn ,, ter oorzaak  van Mijn volk en Mijn erfdeel Israël''.

 

Alle naties worden geoordeeld hoe ze Israël behandeld hebbenJes..9:6 Groot zal de Heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid.

GOD verwerpt hier de bokken die naar een onuitblusbaar vuur worden gestuurd net als de Satan met zijn trawanten. Daarna kan het duizend jarig vrede rijk aanbreken en zal JEZUS/ YESHUA  als Koning over de aarde regeren en door de poort in Jeruzalem naar binnen gaan en daar op de troon gaan zitten. Na de periode van de grote verdrukking met alle rampen en oorlogen op aarde en toorn van GOD, na Zijn oordelen, na de opname, na de oorlog in de hemel, na de grote Witte Troon, als Zijn Koningschap al duizend jaren bij ons is geweest, wordt  satan voor een korte periode losgelaten en komt er een grote oorlog. ( GOG en MAGOG  Op. 20:7-15 ) Voor eeuwig wordt er daarna afgerekend met Satan, de valse profeet, en het Beest. Het laatste oordeel vindt dan plaats want het boek des levens wordt geopend en alle doden worden dan geoordeeld naar zijn of haar werken. De dood en het dodenrijk worden in de poel van vuur gegooid. Dan pas zal de Nieuwe Hemel  en de Nieuwe Aarde met het Nieuwe Jeruzalem een realiteit worden ! (Op.21)
Zijn naam luidt ;  Het Woord GODS

Op 19:11 En ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard, en HIJ die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. HIJ oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. HIJ had een naam, die opgeschreven was, en niemand kent dan HIJzelf. En HIJ was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt ; Het Woord GODS

 Het Koningschap van Yeshua

De start van het Duizendjarig  Koninkrijk begint . Op. 20;1-10

Het Grote Witte Troon oordeel en het meer van Vuur. Op. 20;11-15

De vernietiging van de aarde met vuur 2 Petr.3:10-13

Het Nieuwe Jeruzalem en De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde Op.21:1-22:5, 22:6-21

 .

Nog een kijkje in de Hemel

Niet alleen Paulus heeft het voorrecht gehad een kijkje  in de hemel te mogen nemen. Er zijn meerdere mensen op aarde,  ook gewone gelovigen en of arme mensen die in hun nood op aarde een bemoediging nodig hadden, geeft GOD zulke prachtige blikken in de toekomst. GOD de Vader wil mensen zo graag troosten en zegenen door Zijn Heilige GEEST en het liefst nu al je tranen en verdriet van je ogen drogen en uit je hart wissen. In de hemel, eigenlijk is dat het paradijs bestaat geen verdriet meer, geen pijn, geen zorgen, geen oorlog, geen ruzie, geen strijd. De Heerlijkheid die daar is, is bijna niet te beschrijven maar het is als een immense glorie sprankelende liefdeswaterval van levenskracht, die als een adem door je heen, over je heen en om je heen spoelt. Zelfs de bloemen daar kijken je zo aan.

 

 

 

Strijd

De Bijbel zegt dat wij hier op aard geen strijd te strijden hebben tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. Het is een geestelijke strijd, een strijd tussen licht en duisternis, die wij met ons natuurlijke verstand en onze natuurlijke ogen niet kunnen vatten. Wij strijden tegen de overheden en machten der duisternis zegt Ef.6:12. De HEER van de Hemelse legers heft de strijdkreet aan, HIJ schreeuwt het uit ! zegt Jesaja 42:13

 Hij gaat voor ons uit en strijdt de strijd, als wij bidden, Hem verhogen en strijdend volgens de regels van het kamp verder gaan. Het volk moest juichen nadat zij in stilte op de zevende dag 7  keren om de poorten van Jericho waren heen gelopen. Toen vielen de muren. Jozua 6:1 t/m16 Zonder strijd is er geen overwinning. Zonder strijd geen harmonie. Ook in het klein, in onze persoonlijke groei of gezamenlijke groep levert elke stap flink vooruit strijd op.

Ef.1;6 &7 zegt En HIJ heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus JEZUS. Op dat HIJ in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus JEZUS.

 De hoer van Babylon wordt verslagen in Openbaring 17 en in Openbaring 19;14-21 lezen we over de strijd, de oorlog aller oorlogen, in de vallei Armageddon. Waauw, er staat zelfs een engel in de zon !

 Op19;19 En ik zag het beest samen met de koningen van de aarde.

Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat  en tegen Zijn leger. Het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen had gedaan waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend in de poel van vuur geworpen., die van zwavel brandt.

De strijd wordt glorieus door YESHUA gewonnen en de vogels zullen het vlees eten van zijn vijanden.

 

 


De levende rivier uit de Troon

Op. 22;1-5 En Hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens helder als kristal, die uit de troon van GOD en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voorbrengt, van maand tot maand geeft HIJ zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heiden volken. En geen vervloeking zal er meer zijn. En de troon van GOD en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,. en zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en Zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de HEERE GOD verlicht hen.

En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid ! 


 

 

 

.

Baruch Haba Beshem Adonai

Yeshua Ha Massjiach !

(Gezegend HIJ de Naam Meester en HEER Jezus de Messias)

Gezegend is de Naam van Hem die komt in de Naam van de HEER !

In het filmpje hieronder zie je de Gouden poort in Jeruzalem vanaf de Olijfberg gefilmd. Dit is de oostelijke poort naar de tempel. Nu is hij nog dicht maar dan zal hij open gaan en zullen wij YESHUA bejubelen als HIJ naar binnen gaat om Zijn troon en Koningschap daar te bevestigen

 In Ezechiël 44:1 staat;

Toen bracht de man mij terug naar de oostelijke poort in de buitenmuur, maar die was gesloten.,, Deze poort zal gesloten blijven. Niemand zal er doorheen gaan, want de HEERE de GOD van Israël is hier binnengekomen en daarom zal hij gesloten blijven.''

 

  

Het Nieuwe Jeruzalem

 

wordt vervolgd
 

 

.v . .

335660 bezoekers (489192 hits) sinds 13-10-2008