Spreekt GOD ? Theo

 

Spreekt  GD ?  

  

Math.13:47 Het Koninkrijk der hemelen lijkt op een net wat je

in zee werpt en wat allerlei soorten vissen samen brengt. 
Duik eens met me mee...

Mijn naam is Theo en ik ben benieuwd of jij ook avontuurlijk of nieuwsgierig bent  .... Duiken in de Rode zee of op andere prachtige plekken brengt je van de ene in de andere nieuwsgierige verbazing en verwondering. Wij hebben een paar keer snorkelend langs schitterende koraalriffen iets mogen ontdekken over de verschillende dimensies, van de flora en fauna onder water, GODS majestueuze schepping. Het was tijdens een geweldige vakantie.  Duiken in het Woord van GOD, dieper duiken in de meest zuivere bron, lijkt daar eigenlijk op. De magnifieke wereld onder water kun je ook met het Koninkrijk van GOD vergelijken. Je ziet het niet als je er niet in duikt ! en je blijft ontdekken.... Duik je mee ?  

  

Hoe spreekt Je Hemelse Vader ?
 
Vele mensen willen weten wat er staat te gebeuren in de toekomst.    Zoals je weet is een mens van nature nieuwsgierig  naar de dingen die komen gaan. Daar is niets mis mee maar de GOD van Israël, ( Abraham, Isaac en Jacob)  de GOD van de Bijbel waarschuwt de mens wel, uit welke bron deze informatie komt. Het is belangrijk dat jullie meer weten over hoe GOD spreekt over de toekomstige dingen en met me mee duiken. Er zijn meerdere bronnen en welke bron is zuiver ? De mens kan het goed bedoelen maar is vaak onwetend en weet niet uit welke bron hij of zij iets tapt. Wij gaan duiken in de toekomst via de meest zuivere en frisse bron;  Het woord van GOD . HIJ zegt in ;
Jes.45:11


Vraag MIJ, naar de toekomstige dingen..   Math.6: 21 Waar je schat is,
daar zal ook je hart zijn. 
Verzamel je schatten in de hemel, niemand kan ze van je stelen. 

Uit welke bron tap je ? 
Waardoor spreekt GOD en door welke bron spreekt HIJ dan wel tot ons over de toekomst ? en hoe kunnen we dat toetsen ? Dit zijn de vragen waarop we antwoord gaan krijgen. Baadt het niet dan schaadt het niet, zeggen mensen vaak, als ze hun hand laten lezen of naar een waarzegster gaan, maar is dat zo ? De GOD van de Bijbel zegt over zichzelf dat HIJ de Alfa en de Omega zelf is. (Openbaring 1:8 / 22:13) Hij was er in het begin en zal er zijn aan het einde. Daar tussen in leven wij ergens op de tijdbalk van het leven. Als de GOD van Israël zelf tot de mens zegt of hen aanmoedigd om aan Hem de toekomstige dingen te vragen en deze bekend te maken dan wil HIJ ook graag aan die behoefte van de mens voldoen ! JEZUS/YESHUA is tenslotte het begin en het einde. Jes. 45:1-14 
 

 

 

Waarschuwing uit liefde 
 Het is zeer aan te raden, dat als GOD de Vader, ons ernstig waarschuwt, voor een verkeerde of gevaarlijke bron om dat dan ook serieus te nemen en er gehoor aan te geven. Hij waarschuwt de mens wat betreft het toekomst voorzeggen (waarzeggerij, medium)  loud en clear. Als het buiten Hem omgaat ( wat vaak zo is) is het levensgevaarlijk.  GOD is onze Hemelse Vader en HIJ doet dat door Zijn innige liefde voor ons, zodat we niet in de problemen raken.

 


Waarom is het dan zo gevaarlijk? 
Allereerst zegt GOD zelf in het Oude en Nieuwe Testament dat er duidelijk verschil is uit welke bron de informatie komt. Het is uit Zijn bron of uit een duistere, occulte ( verborgen) bron. Welke kanalen zijn dan niet van Hem ? Waarzeggerij, wichelaar, afgodsbeelden, bezweerders, toverij, iriscopie, tarotkaarten etc. GOD zegt zelfs dat het een gruwel is, in Zijn ogen. Astrologie, handlezen, doden raadplegen is niet zonder gevolg. Zoek maar eens op internet bij; waarschuwing occultismeJe schrikt hier behoorlijk van. De Bijbel spreekt erover dat een mens een waarzeggende geest kan hebben; Lev. 20:27, 1 Sam. 28:8.  In het Nieuwe Testament, bevrijdde Paulus een waarzegster van een waarzeggende geest. Een mens kan dus een waarzeggende geest hebben of paranormale gaven bezitten, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. 


Gebrek aan kennis 
Voor de mens van tegenwoordig, die geen kennis van de bijbel meer heeft, is het heel moeilijk om te onderscheiden of die informatie die ze krijgen uit een zuivere of duistere bron afkomstig is, hoe goed bedoeld het ook is. in 1 Samuël 28:8 zien we de gezalfde koning Saul zich wenden tot een waarzegster. deze koning was in een geestelijke noodtoestand belandt vanwege zijn ongehoorzaamheid aan zijn spreekbuis; de profeet Samuël. in 1sam.28:15 zegt Saul zelf dat GOD van hem is geweken. Hij antwoord mij niet meer. dus wil dat zeggen dat GOD hem voorheen wel antwoord gaf. Dus GOD heeft zeker wel en ook in deze tijd zijn spreekbuis. alleen wijzen wij net als saul, die niet luisterde naar de profeet Samuël, de woorden van GOD af of zijn we onwetend en hebben of willen geen kennis hebben van GODS woord en waarschuwingen? Terwijl HIJ dit alles uit liefde doet. JEZUS sprak erg vaak over de hel. Er bestaat een onderwereld, een hel, een dodenrijk met verschillende afdelingen. Luister naar Bill Wiese, zijn indrukwekkende verhaal in het volgende filmpje.

   

 

Op welke manier spreekt GOD dan tot ons ?

De GOD van de bijbel is een machtige GOD en Liefdevolle vader, die relatie wil en een eeuwigdurend verbond met ons wil sluiten net als een huwelijk. hij houdt niet van eventjes langs wippen en dan spreekt hij je weer een paar jaar niet. nee, dat is niet zijn karakter. god sloot een eeuwig durend verbond met abraham, jozef, mozes en david. deze verbonden zijn zo actueel dat we de krant van vandaag naast de bijbelse beloften kunnen leggen. als GOD een belofte doet komt HIJ die namelijk na. de mens zit zo in elkaar, dat ze denken dat GOD zijn waarschuwingen aan ons en de gevolgen van ongehoorzaam zijn aan zijn stem, wel door de vingers ziet. Maar is dat wel zo ?  ziet HIJ dat door de vingers ? Ook gelovige wedergeboren christenen kunnen veel te makkelijk denken over Onze levende GOD en Vader en zonder de vreze des heeren leven. god is geen sinterklaas en je kunt niet goedkoop omgaan met zijn genade. Wist je dat GOD je naam ook weer kan uitwissen uit het boek des levens ? the lamsbook of life ? 

 >Het woord van GOD is ja en ame.

De zegeningen, bescherming en gunst komen over ons als we luisteren naar zijn stem en putten uit zijn zuivere bron.  Als we zijn waarschuwingen in de wind slaan komt er een vloek over ons. In deut. 28 zie je een overzicht aan wat er met ons kan gebeuren als we niet gehoorzamen. GOD legt de keuze en verantwoordelijkheid van ons leven en het verloop ervan bij ons neer. deut.30:10-20 HIJ zegt in vers 19 Zegen of vloek?

K i e s     d a n    l e v e n  !

Nu zul je je misschien afvragen ;

Hoe spreekt de GOD van de bijbel dan vandaag tot mij ?

1)  stel je open t.o.v. het Woord van god

2)  besluit en aanvaard de bijbel als het soevereine woord dat door god is geschreven en vastgelegd. (joh.1:1) in den beginne was het woord en het woord was bij GOD en het woord was god.

3)  wat ik al eerder zei, is dat GOD een liefdevolle vader is die relatie wil en die relatie is verbroken. dus is er herstel nodig wil HIJ tot ons kunnen spreken ! (deut.30:2-10) er wordt gesproken over bekering van ons verkeerd handelen. 1tim.2:3 zegt ; we hebben een middelaar ( vredestichter) nodig tussen god en de mens.

JEZUS heeft deze losprijs betaald op golgotha met zijn leven.

 

 

Er staat dat de mens tot erkentenis der waarheid moet komen.

Hand.17:30 en rom.10:9 Die waarheid is het Woord van god.

Dat wil dus zeggen, dat we  zonder gods woord zomaar een eigen gemaakte religie of filosofie aan kunnen hangen die ons wel goed uitkomt. dat is levensgevaarlijk. 2 petr. 1:20-21

4) als we JEZUS als onze redder en verlosser hebben aanvaard zegt de bijbel, dat hij onze zonden heeft gedragen en wegneemt en JEZUS,  heeft de relatie tussen ons en de vader hersteld. alleen op deze manier ontvangen wij de heilige geest door de inwoning en  daarna kunnen wij de doop ontvangen van de geest der waarheid. joh.14:15-17

 5) en zo begint GOD tot ons te spreken ! Joh.14:25-27

De Heilige geest die de Vader ons heeft geschonken zal ons alles leren en tot ons spreken wat en hoe we moeten leven zoals GOD het wil. door heel de bijbel heen roept GOD de mens op om nauwgezet en met ernstige aandacht zijn woord te onderzoeken en toe te passen. dan alleen kan hij zijn zegeningen geven en tot ons spreken. joh.14:21

 

Hoe sprak GOD in het o.t. / thora  tot de mensen ?

 Hier volgt een kleine opsomming; genesis 3:8/6:13,17/35:1-15

1) GOD had relatie (wandelde) met adam en eva in de hof van eden.

2) GOD sprak tot noach, de enige  familie die god geloofde.

3) GOD verscheen aan abraham en sprak tot hem.

4) GOD sprak met jacob.

5) GOD sprak in dromen tot jozef.

6) GOD riep mozes in de brandende braamstruik ex.3:1-6/ 6;1/13:1/14:1

7) GOD sprak rechtstreeks tot en door de profeten tot koningen e.a.

Profeten zoals daniël, elia, samuël, natan e.a. grote profeten.

Omdat de bijbel nog niet bestond sprak god rechtstreeks.


Hoe spreekt GOD nu tot ons ?

1) allereerst spreekt GOD tot ons door zijn woord.1 cor.10:1-13

De geschiedenis van de mens en de geschiedenis van het volk israël zijn opgeschreven als voorbeeld en waarschuwing voor ons. jer.29:11

Er staan veel teksten in de bijbel dieGOD tot ons persoonlijk zegt.

  

Hoe spreekt GOD over toekomstige dingen?

Als we in deze tijd dingen willen weten over de toekomst voor ons zelf of wat er in de wereld gaat gebeuren zullen we eerst wedergeboren christen moeten zijn en Zijn woord goed kennen. in het boek daniël, ezechiël en openbaring staan veel dingen die er in de toekomst gaan gebeuren.

 

Andere kanalen :

1) door een preek  ( van de heilige geest door een mens heen)

2) door een woord van kennis of openbaring ( van de heilige geest)

3) door een profeet als je een profetie krijgt   ( van de heilige geest)

4) door een droom, visioen, gezicht of beeld  ( van de heilige geest)

 

Wil jij de toekomst weten ?

Je weet nu wie je moet raadplegen, want GOD zegt echt tot jou; 

 

   Jes.45:11   vraag MIJ...

 naar de toekomstige dingen !

 

Heeft dit jouw interesse opgewekt en wil je reageren,  meer weten en contact ?  t.thefarmer@gmail.com of info@devingervangod.nl

 

 

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van GOD houdt eeuwig stand

Jes.40:30,31 wie de  HEER verwachten putten

Nieuwe kracht zij zullen opstijgen als arenden..

 
 
 
 
Bij mij moeten dingen werken..

Doordat ik in volendam ben opgegroeid ben ik in de katholieke traditie grootgebracht en dat is het fundament geweest van mijn godsbesef. 

Dat er iets moest wezen wist ik zeker, maar ik heb op mijn 13e jaar de

katholieke kerk verlaten omdat ik geen antwoord kreeg op mijn vragen.

Ik trainde veel en voetbalde graag. op een gegeven moment vond ik het  wel best zo maar toch had ik nog steeds veel vragen. van m'n 13e tot m'n 26e waren er veel religies mijn pad gekruisd. new age, mariaverering, filosofiën e.a. stromingen. het trok me totaal niet totdat iemand getuigde dat je god kon leren kennen door de bijbel te gaan lezen.

Ik ben een man van de praktijk. Dingen moeten werken en praktisch uit te voeren zijn. ik ben de uitdaging aan gegaan en heb een soort deal gesloten met god. al die stromingen pakten bijbelteksten en gebruikten het woord van god maar  weken af van wat ik in mijn bijbel las.. ik vond het niet eerlijk dat ze woorden van GOD gebruikten omdat zijn geboden en Beloften bij elkaar horen. elke religie kan een tekst uit de bijbel pakken en toepassen maar de gehele waarheid, de hele bijbel niet aanvaarden. dat is een half evangelie. je kunt je geen bijbeltekst toe eigenen als je de rest van de bijbel afwijst.

 

In 2 petr.1:20 zegt petrus;

dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat  want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens maar door de heilige geest gedreven, hebben mensen van godswege gesproken

 

dat terwijl ik de bijbel onderzocht vroeg ik ; als dit uw woord is, moet ik bewijs hebben dat dit de waarheid is. De taal van gods woord en woorden waren klinkklare  brokken, ik moest het woord aannemen en me bekeren. god, als ik een zondaar ben dan wil ik dat belijden en dat heb ik toen gelijk gedaan. ik snapte nog niet alles maar wilde bij jezus horen en toen begon er een geestelijke strijd. dat was het bewijs dat god bestond. ik werd aangevallen en moest duidelijk keuzes maken. in die periode zat ik wel eens in de kroeg en zag een enorme donkere wolk hangen en besefte dat god niet wilde dat ik daar nog naar toe ging. voor het eerst werd ik me bewust van de geestelijke realiteit.

 Die onzichtbare wereld werd reëel want voorheen geloofde ik niet in JEZUS en ook niet in de duivel. nu wist ik dat die wereld wèl bestond. alles wat in de bijbel stond werd ècht en levend en ik kreeg de vreze des heeren, wat betekent; Heilig ontzag voor GOD. 

Het kwartje viel, n.l. dat zowel de  Heilige geest als de duistere machten een realiteit zijn. dit was voor mij het bewijs dat dat boek, de bijbel, ècht was. als het de waarheid is, als de hel bestaat , dan bestaat de hemel ook !  Het was zo voor het eerst dat de ernst van het evangelie tot me doordrong. zo ben ik tot geloof gekomen en wedergeboren. uit die strijd zijn al mijn verdere keuzes bepaald en werd ik standvastiger, sterker en bevestigd door god.
.
 

GODs woord blijft voor mij de richtlijn en mijn instructieboek.

Ik vind het leuk om anderen daarin de waarheid van GODs woord

te laten ontdekken en door te geven.

 

 

Hebr.4:12 want het woord van god is levend en krachtig en snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten van het hart.

 

 Ik druk een ieder op het hart ; blijf bij de gezonde leer !

Lees maar eens na wat er in titus 1:9 staat en in 2 tim.4:3

Heb je een vraag ?  info@devingervangod.nl 

 

 

 

 

 

 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

264348 bezoekers (369568 hits) sinds 13-10-2008